دریافت Xml شماره جاری  
 پاییز   1391 - شماره (9)- سال 3  میزان بازدید : 3222

بررسی نقش سرمایه های اجتماعی در کاهش خطر زلزله در بافت تاریخی یزد (مطالعه موردی محله فهادان)

نویسندگان:  حسین کلانتری خلیل آباد (نویسنده مسئول) سیده مریم مهدویه سعید فلاح علی آبادی

صفحات از: 5 - 14

 تعداد بازدید:  349

 تعداد دانلود:  44

چکیده

بافت های تاریخی به عنوان یکی از بخش های مهم شهری که واجد ارزش های میراثی و هویت بخش در شهرهای ایران هستند، هنوز در بسیاری از شهرها محل سکونت و معیشت میلیون ها نفر از شهروندان اند. این بافت ها در مقابل زلزله، ناپایدار و آسیب پذیرند. با تهیه برنامه های عملیاتی جامعه محور مبتنی بر استفاده از سرمایه های اجتماعی و برنامه ریزی صحیح قبل از وقوع سوانح و تدوین طرح های مدیریت بحران، ناشی از وقوع سوانح می توان به میزان قابل توجهی از تلفات و خسارات ناشی از وقوع سوانح کاست. از این رو به طور کلی می توان با شناسایی سرمایه ها و گروه هایی اجتماعی موجود در محلات، میزان تأثیر آن ها را در کاهش خسارات ناشی از وقوع زلزله از طریق مشارکت در برنامه های در نظر گرفته شده در محلات شهری سنجید. در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سرمایه های اجتماعی در کاهش خطرپذیری شهرها در برابر زلزله با رویکرد کیفی با روش توصیفی و تحلیل داده های کمی صورت گرفته است. در جمع آوری داده ها از روش های مرور اسناد و مدارک، توزیع پرسشنامه و مصاحبه با استادان، خبرگان و متخصصان امر و همچنین بررسی نقشه های آسیب پذیری كالبدی محله در برابر زلزله استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، خانوارهای ساکن در محله فهادان یزد و تعداد نمونه ها 300 نفر بوده است. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ (86 درصد) و روایی آن از سوی صاحب نظران و اساتید مورد تأیید قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS صورت گرفته است. نتایج به دست آمده، نشان می دهد که میزان تمایل مردم محله برای شرکت در برنامه های کاهش خطر زلزله با میزان مشارکت، وضعیت روابط اجتماعی و خویشاوندی و اعتماد ساکنان به گروه های موجود در محله ارتباط مثبت دارد.

واژگان کلیدی

سرمایه اجتماعی، کاهش خطر، زلزله، محله فهادان یزد.

بررسی و ارزیابی اصالت طرح های توسعه شهری در بافت های تاریخی (مطالعه موردی: طرح احیای میدان امام علی(ع) اصفهان)

نویسندگان:  اسفندیار زبردست سیدمحمد امامی (نویسنده مسئول)

صفحات از: 15 - 24

 تعداد بازدید:  523

 تعداد دانلود:  54

چکیده

بی توجهی به اصالت بافت تاریخی، صدمات جبران ناپذیری برای ثروت های ناملموس اجتماعات محلی در پی دارد. اگر چه مفهوم اصالت در متون شهرسازی دهه های اخیر، کاربرد بسیاری پیدا کرده اما در عمل، معیارهای شهرسازیِ با اصالت کمتر بررسی شده اند. استخراج معیارهای کاربردی اصالت که سئوال اصلی پژوهش بر محور آن شکل گرفته، مطالعات جامع و بین رشته ای را می طلبد. در این پژوهش که با استفاده از روش قیاسی- استقرایی و بر اساس مطالعات اسنادی و کتابخانه ای در حوزه های مشترک شهرسازی و علوم اجتماعی انجام شده، سه معیار اصلی اصالت معرفی می شود که عبارتند از: حفظ و تقویت حسِّ هویت و منحصربفردی مکان، عدم پیروی از رویکردهای ضد اصالت و رعایت راهکارهای شهرسازی با اصالت. هریک از این معیارها دارای زیر معیارهای گوناگونی هستند. پاسخگویی به نیازها و سلیقه های جامعه و ارائه چارچوب ها و دستورالعمل های کلی دو زیر معیار شهرسازی با اصالت هستند. پیروی شکل1 از خیال، پیروی شکل از ترس و پیروی شکل از امور مالی از معیارهای ضد اصالت محسوب می شوند؛ پیروی شکل از خیال به تکرار عینی شکل ها از مکان ها و زمان های دیگر به زمان حاضر و پیروی شکل از ترس به تاثیر طرح توسعه شهری بر جدایی گزینی نژادی- قومی، درآمدی و سنی اشاره دارد. برای حفظ اصالت مکان نیز لازم است سیاستگذاری ها و طرح های توسعه شهری، به صورت چارچوب ها و دستورالعمل های کلی ارائه شوند، چرا که بر اساس این چارچوب ها و دستورالعمل های کلی، امکان تغییر طرح ها و سیاست ها در فرآیندی پویا و بی پایان برای پاسخگویی به نیازها و سلیقه های متنوع جامعه وجود دارد. در این مطالعه پس از معرفی این معیارها، اصالت مکان طرح احیای میدان امام علی(ع) با استفاده از روش AHP مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این ارزیابی نشان داد که اگرچه این طرح از مجموع معیارها نمره قابل قبول کسب می کند اما در معیار عدم پیروی از رویکردهای ضد اصالت، وضعیت مناسبی ندارد.

واژگان کلیدی

ارزیابی، اصالت، بافت تاریخی، طرح توسعه شهری.

شهر اسلامی، شهری ورای گنبد و مناره

نویسندگان:  جمال محمدی سعیده مویدفر (نویسنده مسئول) اعظم صفرآبادی

صفحات از: 25 - 36

 تعداد بازدید:  583

 تعداد دانلود:  122

چکیده

شهر، زیستگاه انسان، محیط و خاستگاه مدنیت و بستر زندگی اجتماعی آدمیان، زیستاری است چند مولفه ای که ویژگی های سرزمینی، سازه ها و فضاهای کالبدی ساکنان، شهروندان، نهادهای اجتماعی، روابط و مناسبات شهروندی و هنجارهای نهادینه از آن شمارشده است. با توجه به این تعریف از شهر، تنها وجودمساجد،گنبدها و مناره ها در بافت یك شهر نمی تواند به معنای اسلامی بودن آن شهر باشد، شهر اسلامی عبارت از نمایش فضایی شكل و ساختمان اجتماعی است كه بر اساس ایده آل های اسلامی، شکل های ارتباطی و عناصر تزیینی خود را در آن وارد كرده است. در شهرهای اسلامی، مظاهر تمدن اسلامی نمود دارد و دارای هویت خاص فضایی، فرهنگی و تاریخی است كه ویژگی های آن در ارتباط با دین اسلام و از قرآن و سنت نشأت گرفته است. در این شهرها ارتباط ذاتی، كلی و ساختاری بین یك دین و فضای ساخته شدة شهری و مناسبات فردی و اجتماعی مشاهده می شود. فضای معنوی زندگی انسان ها در شهر اسلامی با واژه هایی چون شهر مقدس، مدینه فاضله و ...گویای این حقیقت اند كه پیش تر از آن كه ایده ای به نام شهر اسلامی مطرح شود، هویت معنایی و معنوی فضای زیست انسان ها، بر كالبد و ساختار شهر پیشی داشته است. بر این اساس، تحقیق حاضر بر آن است که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با در نظر گرفتن ارکان و عناصر شهر اسلامی و لحاظ نمودن ویژگی های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... در یک شهر اسلامی، به این هدف دست یابد که تنها وجود ویژگی های کالبدی و ظاهری اسلامی همچون گنبد و مناره در یک شهر اسلامی، نمی تواند ارائه دهنده یک شهر اسلامی باشد؛ در نتیجه با بهره گیری از الگوی swot، ارائه راهبردهایی در این خصوص می تواند تا حدودی شهرهای ما را به اصالت واقعی خود نزدیک گرداند.

واژگان کلیدی

شهر اسلامی، گنبد، مناره، صفت اسلامی، ارزش اسلامی.

اصول طراحی و ساخت مصلی مبتنی بر فرهنگ اسلامی در معماری معاصر ایران

نویسندگان:  محمدجواد مهدوی نژاد (نویسنده مسئول) مهدی حمزه نژاد مهتاب کامیاب

صفحات از: 37 - 48

 تعداد بازدید:  671

 تعداد دانلود:  86

چکیده

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و گرایش مردم به نمازهای جمعه موجب شد تا نیاز به ساخت مصلاهای جدید و توسعه مصلاهای موجود بیش از پیش احساس شود. از این رو رفته رفته گرایش به طراحی و ساخت این گونه بناها به عنوان گرایشی جدی در معماری معاصر مورد توجه قرار گرفت. در این راستا باید بررسی نمود که در هدایت طراحی معماری مصلا ها چه مبانی و اصولی باید رعایت شوند؟ برای تحقق آن مبانی فقهی، چه الگوهای معماری قابل استفاده اند و هر یک از این الگوها چه مزیت ها و کاستی هایی دارند؟ نکته قابل توجه آن است که جایگاه والای اجتماعی و بویژه مذهبی مصلا ها، حساسیت طراحی این فضاها را بیش از پیش نمایان ساخت. در این مقاله پس از سیری در احادیث فقهی و اسناد کهن و معاصر در موضوع مصلا تلاش می گردد با استفاده از اجتهاد معمارانه، الگوهای تحقق بخش به اصول بیان شده در احادیث معرفی و تحلیل گردد. در این راستا پنج اصل فقهی مکان یابی مصلا در خارج از شهر، تفاوت در مسیررفت و برگشت، عدم جواز هر گونه ساخت، نماز در فضای باز و وجود مانع و پرده مبنا قرار گرفته و الگوهای تحقق پذیری آن ها مورد بحث واقع شده است. این اصول در بیشتر مصلا های تاریخی مورد توجه بوده اند. در حالی که در طراحی مصلاهای معاصر این اصول کمتر مورد توجه قرار گرفته اند.

واژگان کلیدی

مصلا، فقه شیعه، هدایت طراحی معماری، نماز عید، معماری معاصر.

هویت و منظر شهری (مطالعه موردی شهر پاكدشت)

نویسندگان:  اسماعیل ضرغامی (نویسنده مسئول) مهدی امینیان

صفحات از: 49 - 58

 تعداد بازدید:  538

 تعداد دانلود:  84

چکیده

امروزه با توجه به پیشرفت های دنیای جدید و افزایش جمعیت و گسترش شهرها و همچنین شكل گیری شهرهای جدید و پیرامونی، به مساله هویت و ایجاد حس تعلق ساکنان به مكان و شهر كم تر توجه می گردد و یا كاملا به فراموشی سپرده شده است. یكی از مسائلی كه هویت را به شدت تهدید می كند فرآیند جهانی شدن و پدیدة دهكده جهانی است كه تمام حد و مرزهای سنتی را از میان برداشته و در نهایت به جایی انجامیده كه فرد می تواند به هرجایی تعلق داشته باشد، در حالی که در چنین وضعیتی فرد به هیچ جایی تعلق نداشته و ویژگی و هویت مكانی او از بین خواهد رفت. به این ترتیب جامعه به یك فضای فرهنگی بی هویت، بدون تشخص و پیچیده تبدیل می شود. در این حالت، فضای بی تعیّن كه یك نامكان است به بستر زندگی اجتماعی تبدیل می شود و ارتباطی كه میان مكان، فرهنگ و هویت وجود داشته به هم می خورد. در صورتی كه با ایجاد ویژگی های مكانی و هویتی می توان حس تعلق فرد به مكان خاص و یا جامعه را ایجاد و تقویت نمود. این تحقیق به بررسی در این زمینه پرداخته و جنبه های منظر شهری آن را تاكید می كند. برای ملموس كردن پژوهش، این تحقیق مساله هویت شهری را از دیدگاه منظر شهری و عناصر منظر شهری مثل مبلمان شهری، فضای سبز، جداره ها، فضاهای شهری، مسیرهای پیاده، تبلیغات شهری، هنر شهری و نورپردازی مورد بررسی قرار داده است و همچنین عوامل مختلف فرهنگی و اجتماعی نیز در این امر دخالت مستقیم داده شده اند. در این تحقیق از روش های تحقیق كیفی و همبستگی و روش تحقیق اسنادی برای استنتاج و اثبات عوامل مؤثر در هویت و منظر شهری استفاده گردیده است. از مباحث مطرح شده در پژوهش می توان نتیجه گرفت در بخش هایی از شهر كه اغتشاش دیداری كم تری وجود دارد و عناصر منظر شهر از یك تناسب مطلوب دیداری بهره مند هستند، ساکنان نسبت به آن احساس تعلق نسبتا بیشتری دارند و نیز این نتیجه به دست می آید که منظر شهری خوب می تواند باعث ارتقای هویت شهر شود.

واژگان کلیدی

هویت، هویت مكانی، مبلمان شهری، حس تعلق، منظر شهری.

تحلیلی بر آسیب های وارده بر معبد آناهیتا كنگاور

نویسندگان:  علی اكبر حیدری (نویسنده مسئول)

صفحات از: 59 - 72

 تعداد بازدید:  388

 تعداد دانلود:  34

چکیده

بنای تاریخی موسوم به «معبد آناهیتا» در كنگاور بی شك از عظیم ترین بناهای سنگی ایرانِ پیش از اسلام است. به دلیل گذشت زمان و حوادثی كه در طول تاریخ رخ داده است، آثاری بر كالبد این بنا پدید آمده كه موجب شده بسیاری از بخش های حیاتی و كلیدی آن از بین برود. این مقاله در پی آن است تا بر اساس یافته های باستان شناسی، منابع مكتوب موجود، مطالعات میدانی و بررسی های سازه ای نگارنده و پژوهشی كه در این راستا انجام گرفته، در ابتدا با اشاره ای به مبدأ زمانی ساخت بنای تاریخی معبد آناهیتا در كنگاور و مروری بر وضعیت کالبد معماری آن؛ بر اساس یافته های کنونی باستان شناسی و پژوهش های میدانی انجام شده، وضعیت سازه ای بنا را از نظر عملکرد و ایستایی بررسی نموده و در ادامه به آسیب شناسی سازه ی معبد و مصالح به کاررفته در آن بپردازد. هدف نهایی این مقاله، بررسی آسیب شناسی بنای معبد آناهیتا در گذر زمان است که تحلیلی پیرامون عوامل متعدد تخریب این بنا در ابعاد معماری، سازه ای، ژئوتکنیکی، محیطی، غیرمحیطی و نظایر آن خواهد بود. در پایان، نتیجه گرفته می شود که عوامل متعددی از قبیل نبود دانش ساخت و قرار گرفتن در محیطی با عوارض طبیعی متعدد از قبیل پرآبی و زلزله، دست به دست هم داده اند تا این بنای باستانی به مرور زمان تخریب شود.

واژگان کلیدی

معبد آناهیتا، کنگاور، تخریب، آسیب شناسی، سازه.

آسیب شناسی ارتباط نیاز و ارضا دركلان شهرتهران

نویسندگان:  زهره عطایی آشتیانی (نویسنده مسئول)

صفحات از: 73 - 82

 تعداد بازدید:  455

 تعداد دانلود:  31

چکیده

طراحی شهر در واقع طراحی زندگی بشر است پس باید منطبق با ویژگی‌ها و بینش مولد آن نسبت به هستی و معنای زندگی باشد. در طراحی نظام شهرهایی كه رویكرد اسلامی دارند پیش از پاسخگویی به نیازهای مادی و نخستین جامعه شهری بایداز زاویه مردم‌شناسانه و جامعه‌شناختی، کاستی و ناهنجاری‌های شهری و راه‌های رفع آن شناسایی نمود و با کنکاش در چگونگی نگرش مردم نسبت به خود، گروه، صنف و جامعه‌ای كه به آن تعلق دارند، در یك روند طولانی، وضع موجود شهرهایی مانند تهران را كه به عنوان نشانه ای از یک نظام دینی است از کالبدی بی هویت به سوی هویتی دینی چه به لحاظ عملکرد و - چه به لحاظ حاكمیت بینش معنوی در ساختار شهر - سوق داد. بررسی تفاوت در انگیزه‌ها و نوع تفکر برمبنای نیاز ورابطه آن با راه‌های رفع نیاز در مناطق مختلف شهر تهران، هدف اصلی تحقیق نیازسنجی اجتماعی تهران به‌عنوان یک کلان‌شهر مرجع بوده است. در این تحقیق از دو روش پیمایش و مصاحبه کیفی در جمعیت نمونه 2700 نفری استفاده شده است. نتایج پژوهش حکایت از عدم قطبی بودن جامعه در انتخاب نوع خواست‌های آینده دارد ولی در موضوع راه‌های رفع نیاز و منبع تولید نیاز که ناظر بر عملكرد نظام در زمان حال است رویكرد پنج حوزه شهر تهران به طور کامل طبقاتی است و تفاوت نگرش وجود دارد.

واژگان کلیدی

نیاز و راه‌های ارضای نیاز، هماهنگی، شهر، جامعة قطبی، سبک فکری.

بازشناسی اصول کیفی مسکن در ارتباط با طبیعت از منظر جهان بینی اسلامی

نویسندگان:  مهدیه معینی (نویسنده مسئول)

صفحات از: 83 - 96

 تعداد بازدید:  557

 تعداد دانلود:  105

چکیده

بی توجهی به اصول کیفی فضاهای مسکونی بر اساس ارتباط بین طبیعت و مسکن در فرهنگ ایرانی- اسلامی و نیز همین کاستی در تدوین الگوهای شکل دهنده به فضاهای مسکونی، از جمله عوامل بنیادین در کاهش کیفیت مسکن است. این پژوهش به تبیین کیفیت مسکن با توجه به چگونگی ارتباط مسکن، طبیعت و انسان از منظر جهان بینی اسلامی می پردازد و بر اساس این رابطه، مبنای زیربناییِ تدوین الگوی مسکن بر اساس اصول کیفی معرف فضای مسکونی در ارتباط با طبیعت را تعریف می کند و به این منظور سه روش “تحلیل محتوا “، “استدلال منطقی” و روش “قیاسی” را به کار می گیرد. بر اساس یافته های این پژوهش، سازواری معنایی و مادی بین طبیعت، فضای مسکونی و نیازهای برگرفته از ساحت های سه گانه حیات انسان، زمینه سکونت و آرامش ساکنان را فراهم می آورد. در نتیجه، اصول اساسیِ شکل دهنده به مسکن در قالب دو دسته از شاخص های تعریف شده بر پایه “سازواری معنایی و مادی بین طبیعت و مسکن” و بر اساس چهار اصل «اصالت مداری، وحدت مداری، معنا مداری و انسان مداری»، در قالب الگوی فضاییِ معرف ساختار مسکن ایرانی- اسلامی تدوین می شوند.

واژگان کلیدی

کیفیت مسکن، اصول کیفی، جهان بینی اسلامی، طبیعت، انسان.

گمانه ای در تحول تاریخی شهر با بررسی سیماشناسی حیاط بناها با به کارگیری سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (نمونه موردی: شهر تاریخی بشرویه)

نویسندگان:  حسین ذبیحی (نویسنده مسئول) رضا شاکر اردکانی

صفحات از: 97 - 112

 تعداد بازدید:  355

 تعداد دانلود:  36

چکیده

به طور معمول، برای بازنمایی سیمای تاریخی شهر، به متن های تاریخی و پیمایش های میدانی متوسل می شوند. کمبود و در مواردی نبودنِ منابع مورد اعتماد و نوشتاری تاریخی که اشاره های مستقیم و مشخص به تحول شهر داشته باشد، مطالعات میدانی و فصل های مختلف حفاری های باستان شناسی را تنها گزینه دست یابی به جواب نشان می دهد. تا از راه آن بتوان چهره تاریخی شهر را به صورت تقریبی، در دوره ای خاص از تاریخ بیان نمود. اما سؤال مطرح شده در این پژوهش این است که در شهرهایی که متن های تاریخی محکمی در ارتباط با سیر تحول تاریخی شهر کمتر وجود دارد و قبل از هرگونه گمانه زنی باستان شناسی، چگونه می توان تحول تاریخی شهر را تبیین نمود؟ این مطالعه آن است تا بر اساس ریخت شناسی شهری و با مطالعه شکل ظاهری شهر، تشکیل تدریجی بافت آن را نشان دهد. در این راستا با استفاده از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و با توجه به سوابق موضوع و به صورت خاص، نظریة شولتز در سه سطح مواجهه با آن (تیپولوژی، توپولوژی و مورفولوژی) شهر تاریخی بشرویه مورد مطالعه قرار می گیرد. به این منظور برای این شهر که تقریباً تاریخی نانوشته دارد، با استفاده از عکس هوایی سال 1335 و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) به مطالعه سیماشناسانة آن پرداخته می شود. به طوری که با گونه شناسی حیاط بناها و تحلیل آن ها، سیمای تاریخی شهر به تصویر کشیده شده است.

واژگان کلیدی

گونه شناسی (تیپولوژی)، موضع شناسی (توپولوژی)، سیما شناسی (مورفولوژی)، سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)، شهر بشرویه.

تبیین ابعاد و مؤلفه های تاب آوری شهرهای اسلامی

نویسندگان:  محمدرضا فرزاد بهتاش (نویسنده مسئول) محمدتقی پیربابایی محمدعلی کی نژاد محمدتقی آقابابایی

صفحات از: 113 - 122

 تعداد بازدید:  1044

 تعداد دانلود:  243

چکیده

شهرها، نظام های پیچیده و به هم وابسته ای هستند که نسبت به تهدیدهای طبیعی، انسان ساخت و خرابکارانه، بسیار آسیب پذیرند. مشخصاتی که شهرها را مطلوب و دست یافتنی می سازد، مانند معماری ها، مراکز تمرکز جمعیت، چیدمان عناصر و فضاهای شهری، زیرساخت های به هم وابسته و سایر موارد، این ها شهرها را در معرض خطرهای بالایی نسبت به مخاطرات طبیعی (سیل ها، زلزله ها و...) و نیز مخاطرات انسان ساخت قرار می دهد. برخی از شهرهای جهان، با وجود این که همواره مجبور به سازگار شدن و تطابق با تغییر شرایط پیرامون بوده اند، سابقه طولانی در پذیرش مداوم ساکنان و ادامه حیات شهری دارند. در کنار آن ها شهرهای بزرگ دیگر در دوره هزاره نخست پس ازمیلاد هم بوده اند که هم اکنون از اهمیت کمتری برخوردارند. شهرهایی چون کایفنگ، چین؛ نیشابور، ایران؛ کاردوبا، اسپانیا. حتی برخی از شهرها در مسیر تاریخ به طور کامل، ویران و رها شده اند، همانند آنگلور، امپراتوری خمر و شهر سوخته ایران. از سویی دیگر، قرن هاست شهرهای اسلامی نظیر قاهره، استانبول، بغداد و تبریز که در کل دوران هزاره دوم از بزرگ ترین شهرهای جهان اسلام محسوب می شدند، با وجودِ تجربه حوادث و تحولات بی شمار، با تغییر نیازها، عملکردها و کارکردها و شکل ها به حیات و بالندگی خود ادامه می دهند. این شهرها به طور معمول، حوادث و تحولات زیادی را در تاریخ پرفراز و نشیب خود تجربه کرده اند، اما بیشتر به دلیل داشتن شبکه ای پایدار و منسجم از ترکیب نظام های کالبدی و جوامع انسانی، با انعطاف پذیری لازم در برابر حوادث و تغییرات، قابلیت انطباق با شرایط جدید را فراهم نموده اند. امروزه این ظرفیت تحمل به عنوان «تاب آوری» شهرها مورد توجه محققان قرار گرفته است. با وجود تمام توجهات و کوشش هایی که برای تحقق مفهوم تاب آوری جوامع شهری صورت پذیرفته، تعداد محدودی از قوانین نظام مند مدوّن در مورد تاب آوری وجود دارد که در مقیاس شهر کاربردی شده اند. تاب آوری شهر عبارت از معیاری برای سنجش میزان توانایی نظام (System) شهری برای جذب تغییرات و سازماندهی مجدد تغییرات حاصل از اختلالات، پایداری شهر و ظرفیت سازی است. در این مقاله برای بررسی تاب آوری شهر که در این جا ظرفیت تحمل در ابعاد مادی و معنوی قلمداد شده از الگوی ارزیابی ظرفیت با رویکرد مبتنی بر نگرش سیستمی استفاده گردیده و سعی بر آن بوده است که با ارائه تعاریف آسیب پذیری، تاب آوری و نیز بررسی ارتباط میان تاب آوری، آسیب پذیری و ظرفیت انطباق و سازگاری با توجه به چارچوب ها و الگوهای مطالعه شده، ابعاد و مؤلفه های پیشنهادی برای تاب آوری شهرهای اسلامی مشخص و ارائه شود.

واژگان کلیدی

تاب آوری، آسیب پذیری، شهر اسلامی، ارزیابی ظرفیت، مدیریت مخاطرات.

شماره های پیشین
 دوره دهم (تعداد شماره: 2)
 دوره نهم (تعداد شماره: 4)
 دوره هشتم (تعداد شماره: 4)
 دوره هفتم (تعداد شماره: 4)
 دوره ششم (تعداد شماره: 4)
 دوره پنجم (تعداد شماره: 4)
 دوره چهارم (تعداد شماره: 4)
 دوره سوم (تعداد شماره: 4)
 دوره دوم (تعداد شماره: 4)
 دوره اول (تعداد شماره: 3)
شناسنامه نشریه

 نام نشریه

مطالعات شهر ایرانی اسلامی

 رتبة نشریه

علمی- پژوهشی

 موضوع نشریه

معماری و شهرسازی

 صاحب امتیاز

پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری


 مدیر مسئول

دکتر ایرج فیضی

 سردبیر

دکتر احمد پوراحمد

 معاون سردبیر

دکتر حسین کلانتری


 مدیر داخلی

مهندس مسعود دادگر

 مدیر اجرایی

مهندس منصور ندیری

 ویراستار ادبی

سپیده فرجی