دریافت Xml شماره جاری  
 زمستان   1391 - شماره (10)- سال 3  میزان بازدید : 3304

پیامد نورپردازی در سازمان فضایی و عملکرد بازار تهران

نویسندگان:  ایرج قاسمی (نویسنده مسئول) احمد پوراحمد سیدحسین حاتمی نژاد

صفحات از: 5 - 14

 تعداد بازدید:  518

 تعداد دانلود:  56

چکیده

بازار یکی از ارکان مهم شهرهای ایرانی و اسلامی است که در کنار مسجد و مرکز حکومتی، قلب در شهرها جای می گیرند. از آن جا که فضاهای شهری در تعامل با فرایندهای اجتماعی و فرهنگی شکل گرفته و خود نیز بر آنها تاثیر می گذارند، بازار در شهر نیز متاثر از فرایند مدرنیزاسیون بوده و خود به بازتولید مدرنیته (نوگرایی) پرداخته است. شهر و بازار به عنوان یکی از اجزای اصلی آن در فرایند مدرنیزاسیون دچار تحول شده است. در این پژوهش، بازار شهر تهران به عنوان یکی از شهرهای ایرانی و اسلامی با روش اسنادی و پیمایشی و با استفاده از داده های ثانویه و مصاحبه و مشاهده در دوره زمانی سال 68 به بعد مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در فرایند مدرنیزاسیون، بازار تهران، دچار دگردیسی شده است. بازارهای جایگزین در رقابت با بازار اصلی شکل گرفتند و با دگرگونی ارزش ها، هم نشینی بازار با مسجد، قطعی بودن خود را از دست داده است. در مقابل، بازار با فراغت و فضاهای فراغتی جدید ترکیب شده و شکل های تازه ای از بازار در تهران به روز شده را بازتولید کرده اند. در نتیجه، سازمان فضایی بازار از بازار متمرکز شهری به بازار پراکنده و عملکردهای بازار نیز از شکل سنتی به مجتمع های چند تخصصی با حوزه نفوذ مشخص تغییر شکل یافته اند.

واژگان کلیدی

مدرنیزاسیون، بازار تهران، مدرنیزاسیون در بازار، دوگانگی بازار،

الگوی پیشنهادی محله، با مرکزیت مسجد و فضاهای عمومی مورد نیاز در شهر ایرانی- اسلامی

نویسندگان:  محمدرضا پورجعفر (نویسنده مسئول) علی پورجعفر

صفحات از: 15 - 24

 تعداد بازدید:  690

 تعداد دانلود:  125

چکیده

در این مقاله سعی شده است مبانی طراحی محله های مسکونی در شهرهای اسلامی به طور کوتاه از صدر اسلام تاکنون مورد بررسی قرار گیرد و نقش و جایگاه مسجد به عنوان یکی از عوامل مهم و تعیین کنندة ابعاد فیزیکی و هم چنین برطرف کنندة بسیاری از نیازهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بخش های مسکونی شهر مشخص گردد. در این مقاله نخست با روش توصیفی- تحلیلی، مبانی با مبانی طراحی و برنامه ریزی واحدهای همسایگی در غرب مقایسه می شود. این مبانی ابتدا به وسیلة شهرسازان آمریکایی در سال 1911 ارائه شد و به طور گسترده ای حتی در کشورهای اسلامی مورد استفاده قرار گرفت. به این ترتیب، برتری مبانی طراحی محله ها در شهرهای اسلامی که مسجدها، حسینیه ها، تکیه ها و یا دیگر بناهای مذهبی نقش بسزایی در آن ها داشته اند، مشخص خواهد شد. از بررسی محله ها در شهرهای اسلامی گذشته چنین برداشت می شود که مسجد نقش پراهمیتی در ابعاد کیفی طراحی شهرها و بازتاب اجتماعی مسائل نسبت به مبانی طراحی واحدهای همسایگی در غرب که تنها به مسائل فیزیکی و کمی پرداخته، داشته است. در این جا پایداری به معنای تداوم، استمرار و ماندگاری است و ادامه حیات بسیاری از محله های قدیمی در شهرهای کهن ایران دلیلی بر این گفتار است. در پایان، ضمن ارایه الگویی برای محله ایرانی- اسلامی، به نکته های دارای اهمیتی همچون ایجاد بستری برای تعاملات اجتماعی به عنوان میدان محله - بدون مزاحمت ترافیک سواره، با در نظر گرفتن نقش مسجدها و حسنیه ها به عنوان بناهای شاخص محله و دسترسی به صورت پیاده و راحت به آن، در طراحی محله های مسکونی معاصر در شهرهای جدید، گسترش آتی شهرها و زنده کردن بافت موجود آن ها اشاره می شود.

واژگان کلیدی

حدیث، مسجد، فعالیت های فرهنگی- اجتماعی، محله، واحد همسایگی،

معنی فضای شهری در شهر اسلامی

نویسندگان:  حسن سجادزاده (نویسنده مسئول) محمدتقی پیربابایی

صفحات از: 25 - 34

 تعداد بازدید:  593

 تعداد دانلود:  141

چکیده

با ورود تفکر شهرسازی جدید در متن شهرهای گذشته، بسیاری از فضاهای کالبدی نو ظهور پدید آمد که گذشت زمان نتوانسته زمینه ای برای ارتباط و پیوند آن با مخاطبان و ساکنان شهر برقرار نماید. با این حال، برخی از فضاهای نوظهور نیز با وجودِ تضادهای ساختاری و کالبدی با بافت سنتی، به مرور با زندگی روزمره و ارزش های پایدار مخاطبان خود پیوندی پایدار برقرار نموده اند. این تحقیق به دنبال بررسی تحلیلی فضاهای شهری متناسب با روح زمان بوده تا با تحلیل حضور این الگوها بتوان به درک درستی از این که پدیده های نو ظهور چگونه می توانند در «خوانش مجدد متن» اثر گذار باشند، دست یافت. منظور از خوانش متن، در واقع فهم مخاطب از معنادار بودن فضاهای نگاشت شده در داخل متن است، به گونه ای که با گذشت زمان، پیوندی خاص با ارزش های پایدار و زندگی روزمره ساکنان و مخاطبان خود برقرار نماید. آنچه از طراحی شهری ای که مایه کار خود را «معنا در فضای شهری» قرار می دهد، مورد انتظار است، رسیدن به فرآیندی است که در آن، متنی موجود، مورد تغییر قرار می گیرد، و از این طریق، فضاهای انگاشتی متفاوت، درشهر تولید و به تدریج این فضاها با ساختار اجتماعی و افعال کنش گران خود، پیوندی معنادار برقرار می نماید. مقاله مذکور قصد دارد تا با کاربست نظریه «اصالت پدیداری معنا» که به طور توامان حاصل وحدت «فضای عینی» و «فضای ذهنی» و یا ماهیت و وجود است و با ساختاری تحلیلی و تفسیری به عنوان ابزاری در تحلیل معنی فضای شهری در شهر اسلامی بپردازد تا با ارائه تلقی جدید و الگویی تازه، عوامل و امکانات لازم در تحقق فضای شهری در همه دوره ها و همه شهرها را تببین و تفسیر نماید.

واژگان کلیدی

معنی، ماهیت، وجود، عینیت، ذهنیت، فضای شهری، میدان مرکزی همدان،

ابعاد و شاخص های فرهنگ سازمانی در یک سازمان شهر اسلامی مطالعه موردی: جهاد دانشگاهی

نویسندگان:  حمید آیتی (نویسنده مسئول)

صفحات از: 35 - 48

 تعداد بازدید:  723

 تعداد دانلود:  93

چکیده

شهر به خودی خود مجموعه ای از ساختمان ها، خیابان ها و جلوه های بی روحی از فناوری دنیای جدید است. در واقع این سازمان ها هستند که اداره شهر و پاسخ گویی به شهروندان را ممکن می سازند. محیط زیست شهری، مدیریت طرح های عمرانی، آرایش مبلمان شهری، حمل و نقل، دفع و بازیافت مواد زاید، تبلیغات شهری، ارائه انواع خدمات، تولید، توزیع، تجارت، آموزش، فرهنگ و صدها مقوله دیگر، مأموریت های اجتناب ناپذیری در شهر هستند که سامان دهی هرکدام، نیازمند وجود سازمان است. از آن جایی که نظام سیاسی کشور، مبتنی بر ارزش های دینی است، بی تردید مدنیت نظام اسلامی(شهر اسلامی)، به سازمان هایی با هویت انقلابی و دینی نیز نیازمند است. جهاد دانشگاهی یکی از نمونه های بارز این گونه سازمان هاست که پیشینه ای به درازای انقلاب اسلامی دارد و با توجه به نیروهای مؤمن و انقلابی شاغل در آن و نیزماهیت ویژه مأموریت ها و اهداف انقلابی و مکتبی پیش بینی شده در اساسنامه اش، می توان آن را سازمانی اسلامی نامید. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی ابعاد و شاخص های فرهنگ سازمانی در جهاد دانشگاهی به عنوان نمونۀ سازمان اسلامی است. فرهنگ سازمانی الگویی است از ارزش ها و اعتقادات مشترک که به هنجارها و رفتارهای مشخصی می انجامد. بازشناسی ابعاد و شاخص های فرهنگ سازمانی در این نهاد می تواند به عنوان الگویی در سایر سازمان های عرفی با ماهیت علمی و فرهنگی مورد بهره برداری قرار گرفته و در ارتقای کارآمدی شهر اسلامی مؤثر واقع گردد. روش تحقیق از نظر ماهیت داده ها از نوع روش ترکیبی اکتشافی است زیرا ابتدا با توجه به مصاحبه های انجام شده و استخراج داده های کیفی و رسیدن به ابعاد الگو، کیفی و پس از آن با توجه به بهره گیری از روش پیمایشی، کمّی است. یافته های پژوهشی به درستی ابعاد و شاخص های فرهنگ سازمانی را معین نموده و نقاط ضعف و قوت سازمانی را آشکار می سازد و راه را برای برنامه ریزی های دقیق تر آینده هموار می نماید.

واژگان کلیدی

شهر اسلامی، سازمان اسلامی، فرهنگ سازمانی، شاخص ها، جهاد دانشگاهی،

هنر كاشی گری و كاشی كاری معماری ایران تا پایان دوره تیموری

نویسندگان:  حسین زمرشیدی (نویسنده مسئول) زهرا زمرشیدی

صفحات از: 49 - 60

 تعداد بازدید:  585

 تعداد دانلود:  69

چکیده

هنر كاشی كاری ایران ریشه در هنر سفال گری دارد. تمدن بشری، از ابتکار و ساخت تا به تكامل رسیدن، با سفالینه آغاز شده است. پیشینة ظرف های سفالین به دست آمده از تپه های اسماعیل آباد و خوروین، اطراف دور و نزدیك قزوین، به هزاره پنجم قبل از میلاد می رسد. ظرف های سفالین کشف شده از تپه های حسنلو و مارلیك به ترتیب از هزاره های سوم و یكم قبل از میلاد سخن می گویند. این ظرف ها از خاك رس خالص و با نقش دهی بر لعاب های مرغوب و پخت اصولی تهیه شده اند. كاشی های بلوكه و قطور به شكل مكعب مستطیل با گودی و برجستگی، با نقش های گیاهی، انسان سرباز و سربازان جاویدان، شیرمردان بالدار، شیران و ... با رنگ های مشكی، سبز سیر، قهوه ای و زرد نارنجی کشف شده از شوش، از ارزش های بالای كاشی پزی و هنر كاشی سازی دوران هخامنشی حكایت می كند. سرامیك كاشی «چهره و قامت نگاره ها» از كاخ بیشابور «معرق گونه های» دوره ساسانی، برای بشریت پدیده ارزشمندی به ارمغان آورده است. كاشی كاری قرون چهارم و پنجم بعد از اسلام و از دوره سلجوقی و دوره های بعد، با رنگ های فیروزه ای و لاجوردی و نقش های گره، خط و عناصر تزیینی «رسمی و قطار»، ارزش هایی برای معماری ایرانی، همچون میل های مسجد علی و ساربان در اصفهان به یادگار گذاشته است. از دوره ایلخانی هنر كاشی معرق، معقلی كاشی و كاشی های تك رنگ فیروزه ای و لاجوردی هندسی، ارمغان بزرگ و شروع دگرگونی های هنر كاشی گری و كاشی كاری بوده كه به ترتیب آثار گنبد سلطانیه، پیربكران و ... را به جا گذاشته است. كاشی كاری دوره تیموری، از معرق كاشی با نقش های اسلیمی، خط، بویژه سه رگی بنایی كاشی و بسیاری دیگر، پدیده های شگرفی چون: مقبره تیمور، مسجد جامع گوهرشاد و ... را برای معماری ایران و جهان اسلام به وجود آورده و دگرگونی های هنر كاشی كاری در دوره های بعد را نیز سبب شده است.

واژگان کلیدی

سربازان جاویدان، معرق گونه های سرامیك، كاشی های سلطان سنجری، كاشی معرق، كاشی مُهری، كاشی زرین فام، كاشی پیچ،

اصل کلیت به عنوان چهارچوب طراحی شهری ایرانی – اسلامی

نویسندگان:  نصیبه چربگو (نویسنده مسئول)

صفحات از: 61 - 70

 تعداد بازدید:  684

 تعداد دانلود:  106

چکیده

امروزه بیشتر دیدگاه¬ها نسبت به مقوله های شهری ناشی از زمینه¬ای است که در آن تفکر جزئی¬نگری حاکم است. با این وجود، افراد گوناگون بر آن شدند تا با استفاده از مفهوم های طرح شده در فیزیک کوانتوم، همچون کلیت، چارچوب تازه ای در برخورد با آن مقوله ها بیابند. پیشینة حقیقی این مفهوم به فلسفه و حکمت شرق باز می-گردد و بازنمود آن در طراحی شهرهای ایرانی- اسلامی قابل مشاهده است. در این مقاله، نظریة کلیت به عنوان چهارچوبی برای رویارویی با مسائل مطرح در طراحی شهری، مورد توجه قرار گرفته است. مفهوم کلیت به عنوان یکی از اصل های کلیدی شهرهای ایرانی- اسلامی با استفاده از رویکرد کیفی و تحلیلی- تطبیقی مطالعه شده است. در این تحلیل تطبیقی، ایده¬های ارائه شده به وسیلة افرادی چون الکساندر و سایر اندیشمندانی که شهرهای ایرانی- اسلامی را مورد کنکاش قرار داده¬اند، بررسی گردیده است. به این منظور، ابتدا به پیشینه و تعریف خاص آن پرداخته و سپس انطباق آن با شهرسازی ایرانی- اسلامی بیان می¬گردد. در انتها با مطالعه نمونه موردی اصفهان دوران صفوی به عنوان یک کلیت، درستی این فرضیه اثبات می¬گردد. اصفهان دوران صفوی حاصل روابط غنی بین ساختارهای طبیعی و دست ساز است که در آن به پشتوانه کلیت ذهنی حاکم بر اندیشه انسان سنتی، نقطه های رویارویی و هم پوشانی این ساختارها، مرکزهای قوی ای را شکل می¬دهند که در تقویت این کلیت موثر بوده است.

واژگان کلیدی

اصل کلیت، شهرسازی ایرانی-اسلامی، اصفهان، ساختار، هم پوشانی،

شناسایی عوامل موثر بر کیفیت محیط مسکونی در محله های قدیمی؛ (مطالعه موردی: محله سنگلج تهران)

نویسندگان:  هاشم داداشپور (نویسنده مسئول) صالح روشنی

صفحات از: 71 - 84

 تعداد بازدید:  904

 تعداد دانلود:  133

چکیده

محیط سکونت با کیفیت، پشتیبان انواع فعالیت های انسانی است. رشد سریع شهر نشینی در چند دهه اخیر موجب افول ارزش های این محیط¬ها در بافت های قدیمی درون شهرها شده است و این فضاها دیگر تامین کننده نیازهای انسان و بستر مناسب برای فعالیت های او نیستند. محله سنگلج به عنوان یکی از محله های قدیمی تهران، در حال حاضر با مسألة نبودِ کارآمدی و افت کیفیت محیط سکونت مواجه شده است. هدف این مقاله سنجش کیفیت محیط مسکونی و شناسایی عوامل تاثیر گذار بر آن در یک محله سنتی است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی بوده و سنجش محیط با استفاده از روش ایجاد نظام ارزیابی ادراکی بر مبنای ذهنیت ساکنان و نظام ارزیابی عینی محیط بر مبنای سنجش فیزیکی و کالبدی فضاست. یافته¬های این مقاله نشان می¬دهد که شاخص کیفیت کل محیط در محله سنگلج (3.09) در حد متوسط است. آزمون t نشان دهنده معنادار بودن اختلاف کیفیت محیط با میانه نظری و میان دو بعد بررسی شده است. این آزمون نشان می دهد که کیفیت ذهنی و ادراکی محیط (2.84) کمتر از کیفیت عینی و فیزیکی (3.14) آن است. میان زیر شاخص های کیفیت ذهنی و عینی محیط همبستگی زیادی وجود دارد. رگرسیون چند متغیره سلسله مراتبی نشان می¬دهد کیفیت مسکن بیش از کیفیت محله در تعریف کیفیت کل موثر است و زیرشاخص های اجتماعی-فرهنگی دارای بیشترین میزان اثر گذاری (بر اساس میزان β) در تعریف کیفیت محله هستند. تحلیل فضایی نتایج نشان دهنده کاهش کیفیت با نزدیک شدن به بازار در شرق محدوده است. براساس نتایج به دست آمده از ارزیابی ها اولویت های ذهنی، عینی و ترکیبی کیفیت محیط مسکونی نیز دسته بندی شدند.

واژگان کلیدی

کیفیت، محیط مسکونی، محله قدیمی، ارزیابی چند متغیره، کیفیت ذهنی و عینی،

بازشناسی مفهوم هویت کالبدی و تعامل معماری کهنه و نو درسامان دهی محله تاریخی جلفا اصفهان

نویسندگان:  حسن اصانلو (نویسنده مسئول)

صفحات از: 85 - 96

 تعداد بازدید:  654

 تعداد دانلود:  66

چکیده

سیمای ظاهری محله جلفا اصفهان مانند سایر محله های تاریخی، با گذر زمان دچار برخی تغییر و دگرگونی ها در بافت خود شده که با وجود جذابیت ها و قابلیت های فراوان، نیازمند امکانات و تمهیدات مختلفی است و نبودن آن ها از مشکل ها و تهدیدهای این بافت و هویت کالبدی آن به شمار می روند. در این نوشتار، ابتدا با معرفی انگاره های«هویت»و«هویت کالبدی»، به عنوان مؤلفه های مؤثر در میزان ارزش مندی مداخله در بافت های تاریخی به هریک از آن ها پرداخته می شود. در ادامه، ضمن انجام مطالعات دقیق دیداری - کالبدی در این بافت ها، به معرفی وتحلیل نظریه های اندیشمندان امور شهری و انگاره های آن ها (به عنوان جنبه کالبدی- دیداری منظر شهری) پرداخته می شود. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل تاثیرگذار بر نظام دیداری و هویت کالبدی محله تاریخی جلفای اصفهان است، تا بتوان با شناخت نقطه های ضعف و قوت این بافت تاریخی، زمینه طراحی هدف مند و هویت بخش را دراین عرصه ها فراهم کرد.

واژگان کلیدی

سیمای ظاهری، هویت کالبدی، سامان دهی بافت، محله جلفا،

بررسی تطبیقی جایگاه آب انبار در سازمان فضایی شهرهای تاریخی ایران (نمونه موردی شهرهای یزد و لار)

نویسندگان:  مجتبی آراسته علی اکبر تقوایی (نویسنده مسئول)

صفحات از: 97 - 108

 تعداد بازدید:  562

 تعداد دانلود:  102

چکیده

شهرهایی با اقلیم گرم و خشک، همواره دارای کالبدی فشرده بوده و به همراه عناصری مثل مسجد، بازار، میدان و آب انبار، ساختار اصلی شهر را تشکیل می دهند. آب انبار تنها عنصری است که ویژة شهرهایی با اقلیم گرم و خشک و مرطوب است. اهمیت این عنصر در بسیاری از مطالعاتی که تاکنون انجام شده، تنها از جنبه جزئیات ظاهری آن مورد بررسی قرار گرفته و نقش آن در ساختار فضایی شهرهای تاریخی کمتر مورد توجه بوده است. هدف از این تحقیق، بررسی جایگاه آب انبار در سازمان فضایی شهرهای تاریخی کشور است. با توجه به دامنه گسترده این شهرها در ایران، این تحقیق به طور خاص بر دو شهر یزد و لار متمرکز شده است. رویکرد مورد استفاده تحقیق، روش "بررسی تطبیقی" و بر مبنای منابع کتابخانه ای و مشاهدات میدانی است. یافته های تحقیق نشان می دهد آب انبارها هرچند حضوری فیزیکی در فضاهای شهری دو شهر یزد و لار دارند، اما تأثیر این عنصر در سازمان فضایی شهر لار بارزتر است؛ به طوری که این عنصر با قرارگرفتن در مرکز هر محله، شکل شبکه راه ها را به صورت شعاعی درآورده و بافت دانه های پیرامونی را به صورت ستاره ای تنظیم نموده است. جهت گیری دانه ها نیز به فراخور مرکزیت آب انبار، به صورت دورانی تغییر کرده است. این در حالی است که آب انبارهای شهر یزد، تاثیر چندانی در شکل دهی به ساختار اصلی شهر نداشته و در اغلب اوقات، فضای پیرامونی آب انبارها ارتباط فضایی مشخصی با سایر فضاهای عمومی شهر یزد ندارند.

واژگان کلیدی

آب انبار، ساخت اصلی، ساخت فرعی، یزد، لار،

در جست و جوی ویژگی های خانة ایرانی (بر مبنای بررسی شیوة زندگی در خانه های سنتی شیراز)

نویسندگان:  سیده مهسا عبدالله زاده محمود ارژمند

صفحات از: 109 - 122

 تعداد بازدید:  870

 تعداد دانلود:  181

چکیده

از گذشته های بسیار دور «خانه» برای انسان چیزی بیش از سرپناه بوده و جنبه های معنوی در همة مراحل ساخت«خانه» تا استقرار در آن و استفاده از آن کاملاً مشهود است. اما در عصر کنونی غفلت از نیازهای کیفی و روانی استفاده کنندگان و توجه صرفاً اقتصادی و تأکید بر خصوصیات سرپناهی در امر خانه سازی، باعث کم رنگ شدن نقش خانه در هویت بخشی به انسان شده است، تا آنجا که یکی از موضوعات مهجور در غالب برنامه ها و طرح های مرتبط با مسکن، مباحث کیفی و بالاخص تأثیر ارزش های فرهنگی در ساخت و بهره برداری از آن است که منجر به بی هویتی معماری می شود. برای فائق آمدن بر این بی هویتی باید چاره ای اندیشید. از نظر نویسندگان این پژوهش بهره گیری از تجربیات ارزندة نیاکان در امر خانه سازی های با هویت- که امروز «خانة ایرانی» اش می خوانیم – می تواند درتخفیف این ضایعه کمک کند.این تحقیق از گونه پژوهش موردی با شیوه تحقیق تركیبی شامل روش های توصیفی، تحلیلی و در نهایت استدلال منطقی می باشد. به این ترتیب، در این پژوهش با استفاده از مشاهده و برداشت میدانی، مطالعات کتابخانه ای و نیز جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه با تعدادی از ساکنان خانه های سنتی شیراز، به بررسی مفاهیم ارزشمند درخانه های سنتی ایران زمین، با تأکید بر شیوة زندگی در این خانه ها پرداخته شود. و در این مسیر، پس از مروری سریع بر معانی خانه، کوشش می شود تا «خانة ایرانی» در تعامل با «زندگی ایرانی» تعریف شود. لذا برای تعریف «زندگی» شاخص هایی مثل خانواده، آداب، و روش زندگی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و اطلاعاتی که در همین راستا از طریق پرسشنامه ها به دست آمده است، فهرست می شود. یافته های پژوهش، نشان از توجه معمار به حضور عواملی در خانه دارد که باعث غنا بخشیدن به «زندگی» جاری در فضاهای خانه و سرزندگی آنهاست.در حقیقت در خانه های گذشته، توجهی همزمان و نسبتی صحیح میان شکل ساختمان و «شیوه زندگی» انسان برقرار بوده است. در این راستا، ارتباط «زندگی» با چند عنصر برجستة موجود در «خانة ایرانی»، مثل طبیعت، زندگی جمعی، انعطاف پذیری فضاها، همسایه، میهمان، زیبایی، احساس تعلق و . . . از نكاتی است كه در این زمینه مورد بحث قرار می گیرد و بدین ترتیب منظری از خانة ایرانی به دست داده می شود.

واژگان کلیدی

خانة سنتی، خانة شیرازی، خانة ایرانی، فرهنگ ایرانی، شیوة زندگی ایرانی ، زندگی ایرانی،

شماره های پیشین
 دوره دهم (تعداد شماره: 2)
 دوره نهم (تعداد شماره: 4)
 دوره هشتم (تعداد شماره: 4)
 دوره هفتم (تعداد شماره: 4)
 دوره ششم (تعداد شماره: 4)
 دوره پنجم (تعداد شماره: 4)
 دوره چهارم (تعداد شماره: 4)
 دوره سوم (تعداد شماره: 4)
 دوره دوم (تعداد شماره: 4)
 دوره اول (تعداد شماره: 3)
شناسنامه نشریه

 نام نشریه

مطالعات شهر ایرانی اسلامی

 رتبة نشریه

علمی- پژوهشی

 موضوع نشریه

معماری و شهرسازی

 صاحب امتیاز

پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری


 مدیر مسئول

دکتر ایرج فیضی

 سردبیر

دکتر احمد پوراحمد

 معاون سردبیر

دکتر حسین کلانتری


 مدیر داخلی

مهندس مسعود دادگر

 مدیر اجرایی

مهندس منصور ندیری

 ویراستار ادبی

سپیده فرجی