ویژه نامه فصلنامه شماره 31 - جلد دوم

نو تفسيري بر معماري همساز با طبيعت از طريق كنكاش در دانش بيوميميكري و ارائه ي مدل مفهومي.

نویسندگان:

عاطفه دهقان توران پشتی استاديار، دانشكده ي هنر و معماري، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران (نویسنده مسئول Dehghan.at@gmail.com)

مریم میرشک داغیان دانشجوي دكتري معماري، دانشكده ي هنر و معماري، دانشگاه آزاد اسلامي ، واحد تهران غرب، تهران

صفحات از: 441 - 452

 تعداد بازدید:  80    تعداد دانلود:  0

چکیده

انسان همواره برای الهام گرفتن به جهان زنده پیرامون خود نگریسته است، در طی میلیون ها سال تکامل ، طبیعت هر چه را که با هدف ویژه اش سازگاری نداشته باشد از بین برده است. در عین حال این امیدواری را به وجود آورده که بشر با مطالعه فرآیند تکامل موجود در طبیعت و الگو برداری از آن ها بتواند مکانیزم های نوآورانه و جدیدی در علوم مختلف پایه ریزی نماید. به همین دلیل علم بیونیک، به عنوان یکی از سه علم1 مطرح در عصر حاضر تلقی گردیده است. در چند سده اخیر، مطالعاتی در علوم مختلف با بهره برداری از دانش بیونیک انجام شده است. دانش ساخت و ساز نیز به سمت تاثیرپذیری از این علم گام هایی برداشته است ولی به دلیل گسترده بودن منابع مطالعاتی،محدودیت تبدیل دانش طبیعت به دست مایه های انسانی و نگاه فرمال، رهیافت های اندکی به تاثیرپذیری در صنعت ساخت داشته است. در نوشتار حاضر با استناد به مطالعات اسنادی در تعیین چارچوب نظری تحقیق از روش تحلیل محتوا، مطالعات انجام شده دانش بیولوژی در ارتباط با صنعت ساخت در سه دسته ی: پایگاه های اطلاعاتی، مطالعات زیرساختی و مطالعات عملکردی طبقه بندی میشود و به تفسیر به رویکرد هر یک پرداخته می شود. یافته های تحقیق می تواند کمکی موثر به پژوهش گر علاقمند به دانش بیونیک نماید تا به شناختی جامع تر در ارتباط با مطالعات پراکنده ای که تا کنون در دانش میان رشته ای بیولوژی و طراحی انجام پذیرفته، دست یابد. نوع رویکرد و چکونگی بهره برداری انجام شده در این مطالعات را شناسایی نماید. شناسایی فرصت ها و محدودیت های موجود در دانش مذکور، مسبب خواهد شد چشم اندازی وسیعتر و رویکردی جامع برای مواجه با این علم هدف گذاری گردد.

واژگان کلیدی

بیولوژی ، بیونیک ، بیومیمیکری ، مطالعات پایه