ویژه نامه فصلنامه شماره 31 - جلد دوم

رنگ و تاثیرات روانشناختی آن، با توجه به آیات قرآن کریم نمونه موردی (خانه طباطبایی‌های کاشان)

نویسندگان:

سعید علیتاجر استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان (نویسنده مسئول Tajer1966@gmail.com)

رحمت دریائی کارشناس ارشد مهندسی معماری،گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

صفحات از: 427 - 440

 تعداد بازدید:  47    تعداد دانلود:  0

چکیده

جهان هستی مملو از رنگ‌های مختلف است، این رنگ‌ها تاثیرات بسیاری بر جسم و روان انسان‌ها می‌گذارد. در قرون اخیر این تاثیرات مورد بررسی توسط دانشمندان قرار گرفته است، نتیجه این تحقیقات نظریات مختلفی درباره تاثیرات رنگ بر انسان‌ها می‌باشد. قرآن کریم، 14قرن پیش در 35 آیه به بیان رنگ‌ها و تاثیرات روانشناسی آن‌ها پرداخته است. در این تحقیق در تلاش هستیم که با بررسی آیات رنگی قرآن کریم و معماری ایرانی-اسلامی پرده از راز و رمز های آن برداریم. در قرون گذشته معماران مسلمان از رنگ در معماری خود بهره می‌بردند( زمانی که هنوز علم روانشناسی مطرح نشده بود). 1-آیا این بهره‌مندی از رنگ‌ها با آگاهی آنها که ناشی از مطالعه قرآن بوده است؟ 2- با توجه به این کشفیات از قرآن کریم ، رنگ‌های استفاده شده در فضاهای خانه طباطبایی‌ها با رعایت ماهیت فضایی، توسط معماران مسلمان صورت پذیرفته است؟ روش پژوهش در این تحقیق مطالعه کتابخانه‌ای و برداشت میدانی از خانه طباطبایی‌های کاشان و بررسی و تطبیق آیات الهی به جدولی که این دو را بررسی می کند رسیدیم و با توجه به این جدول و تطبیق آن با کنتراست وسعت رنگ ایتن به تاثیرات رنگ‌های شیشه‌های رنگی بر انسان پرداختیم. با توجه به تحقیق صورت گرفته و بررسی تطبیقی رنگ های موجود در خانه طباطبایی‌ها و آیات قرآن کریم معماران با آگاهی نسبی خود بر روانشناسی رنگ‌ها با در نظر گرفتن قدمت علم روانشناسی ( در سده قبلی) از تعالیم قرآن کریم استفاده شده است؛ با توسعه و تحقیق بیش‌تر این علم توسط دانشمندان و روانشناسان حال می‌توان با تکیه بر تعالیم قرآنی، از رنگ‌ها در فضاهای مختلف به صورت علمی و اسلامی بهره جست.

واژگان کلیدی

رنگ در معماری، روانشناسی رنگ، قرآن کریم، خانه طباطبایی‌ها