ویژه نامه فصلنامه شماره 31 - جلد دوم

بازکاوی نقش توسعه جزیره ای در فرآیند دستیابی به توسعة پایدار (نمونه موردی استان البرز)

نویسندگان:

هومن رحیمی دانشجوی دکترای شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

مصطفی بهزادفر استاد شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت

کرامت اله زیاری استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران

صفحات از: 381 - 390

 تعداد بازدید:  62    تعداد دانلود:  0

چکیده

مساله افزایش روزافزون جمعیت در عرصه جهانی و ملی، تمرکز فعالیتها در شهرها و متعاقب آن رشد بی‌ضابطه و بی‌برنامه شهرها در کشورهای در حال توسعه خصوصاً ایران و نیز نتایج مخرب آن که آثار خود را در بحران های مختلف ظاهر ساخته است. شهرهای بزرگ با مشکلات مشابهی از قبیل گسترش بی حد استفاده از اتومبیل، پراکنش حومه‌های شهری، انواع آلودگی‌های زیست محیطی، رشد نابرابری و بی عدالتی اجتماعی، نابودی سامانه‌های زیستی و مواردی از این دست مواجه هستند. در این تحقیق سعی گردیده است تا با لحاظ رویکرد توسعه پایدار و در نظر گرفتن اهمیت این رویکرد در توسعه شهری، راهبرها و راه‌کارهای دستیابی به توسعه پایدار شهری در کرج مورد بررسی قرار گیرد. در این بررسی، ضمن توجه به ویژگیهاي شهری، از مدلSWOT نقاط قوت و ضعف بعنوان عوامل داخلی و تهدیدها و فرصتها بعنوان عوامل خارجی موثر در روند توسعه شناسایی و راهبرد ارائه گردیده است. و سپس با مدل QSPM ارزیابی پایداری راهکارهای پیشنهادی در مواجهه با شرایط و رفع آن می باشد. نتیجه حاصله از این پژوهش بیانگر این مطلب است که در شهر کرج، از یکسو ضعف بر نقاط قوت غلبه اندکی داشته و از سوی دیگر تهدیدها بر فرصتها برتری دارد و لاجرم استراتژی اصلی برای توسعه پایدار این شهر تدافعی بوده است. ضمناً با استفاده از مدل QSPM برای استراتژیها و با اولویت بندی و تاکید بر توسعه پایدار به ترتیب استراتژی در ساختار کالبدی 1WT با امتیاز 5/9 برای ساماندهی، استراتژی SW5 با امتیاز 3/10 استراتژی اشتغال ، استراتژی SO1 با امتیاز 9/8 فضای اکوتوریسمی ، استراتژی WT5 با امتیاز 25/10 استراتژی هویت شهر و جنبه اجتماعی و استراتژی WO1 با امتیاز 01/9 استراتژی مدیریتی بوده است.

واژگان کلیدی

توسعه جزیره ای، توسعه پایدار، جزیره ای گسسته