ویژه نامه فصلنامه شماره 31 - جلد دوم

تبيين معيارهاي اجتماعي- اقتصادي موثر بر بهسازي بافت تاریخی فرسوده شهري (مطالعة موردي : بافت فرسوده شهر تاریخی شهرکرد)

نویسندگان:

مرتضی قائد امینی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد غرب تهران

رقیه ودایع خیری استادیار گروه برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم (نویسنده مسئول rvkheiry@yahoo.com)

صفحات از: 323 - 332

 تعداد بازدید:  199    تعداد دانلود:  0

چکیده

شهرها به مثابه موجودات زنده‌اي هستند که همواره نياز به تجديد حيات دارند و همچون موجودات زنده نيازمند ترميم و بازسازي بافتهاي فرسوده‌ي خود و جايگزيني سلولهاي نو با سلولهاي کهنه هستند. بافت فرسوده شهر شهركرد هم از نمونه‌هاي بافتهاي فرسوده و قديمي با ارزشي است كه بدليل مشكلاتي از قبيل انحطاط اقتصادي، اجتماعي، فرسودگي كالبدي، و... با تحولات اجتماعي، اقتصادي و كالبدي مواجه است. با توجه به اين مهم موضوع پژوهش حاضر بهسازي بافت فرسوده شهر شهرکرد انتخاب و به دليل اهميت مطالعات اجتماعي و اقتصادي تاکيد پژوهش بر آنها قرار گرفت. یافته‌هاي حاصل از ارزیابی نهایی عوامل SWOT در چارچوب مدل AHP در این پژوهش نشان میدهد که در گروه نقاط قوت، بالا بودن سابقه سکونت افراد در بافت مهمترین نقطه قوت، بهره گيري از پتانسيل هاي موجود در بافت جهت بهسازي، بالا بردن سطح اقتصاد منطقه مهمترین نقاط فرصت و توان مالی محدود افراد ساکن در بافت برای شرکت در بهسازی بافت، روند کاهش جمعیت محدوده و ارزش رو به افول عملکردهای آن مهمترین نقاط تهدید هستند. مشکل اصلی بافت مورد مطالعه ضعف توان مالي و عدم تناسب هزینه و درآمد خانوارهای بافت فرسوده در وضعیت موجود می‌باشد. بر اساس تحلیل های نهایی در این پژوهش، پیشنهادهای اساسی به منظور بهره‌برداری از نقاط قوتها، فرصتها، کاهش ضعفها و تهدیدات در قالب راهبردهای رهگشای مدل SWOT‌ برای بهسازی بافت فرسوده شهر شهرکرد بیان می‌شود.

واژگان کلیدی

بافت ‌فرسوده، بهسازی، اقتصادی، اجتماعی، شهركرد