ویژه نامه فصلنامه شماره 31 - جلد دوم

ظرفیت‌شناسی الگوریتم‌های ژنتیک در معماری

نویسندگان:

محمد لطیفی دانشجوی دکترا معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

محمدجواد مهدوی نژاد دانشیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسئول Mahdavinejad@modares.ac.ir)

داراب دیبا استاد گروه معماری دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران

صفحات از: 311 - 322

 تعداد بازدید:  91    تعداد دانلود:  0

چکیده

الگوریتم‌های ژنتیک یک تکنیک محاسباتی بر اساس رشته‌های تکامل است که اخیرا در رشته معماری به منظور بررسی و مطالعه مشکلات پیچیده موجود در عملکرد و فرم پروژه‌های معماری به وجود آمده و معرفی شده است. علی رغم آن‌که در خصوص به کاربردن الگوریتم‌های ژنتیک تمایل فزاینده‌ای به چشم می‌خورد و علاقه به آن روزبه روز بیشتر می‌شود؛ لیکن هنوز هم بررسی نظام‌مندی در مورد روال کار آن و کاربردهایش در معماری صورت نگرفته است. این پژوهش به روش مطالعه کتابخانه‌ای ضمن بررسی ساختار الگوریتم‌های ژنتیک به دنبال پاسخ‌گویی به سوالات زیر می‌پردازد که: ضرورت استفاده از الگوریتمهای ژنتیک در معماری امروز چیست؟ آیا الگوریتم‌های ژنتیک جهت تامین نیازهای ویژه معماری مورد استفاده قرار می‌گیرد یا صرفا شامل فرم‌های پیچیده و ابتکاری است؟ چگونه میتوان از الگوریتمهای ژنتیک در حل مسائل طراحی کمک گرفت؟ و در آخر اینکه آیا الگوریتم‌های ژنتیک در خدمت واقعیت‌ است یا اشکال انتزاعی و غیرواقعی یک دنیای ذهنی! در راستای پاسخ‌دهی به این پرسش‌ها، این پژوهش با بررسی الگوریتم‌های ژنتیک در سایر رشته‌ها و در معماری و همچنین مفهوم کاربرد‌هایش در معماری میپردازد و در نهایت، مقدمات یک عملیات پارامتریک در معماری شرح داده می‌شود.

واژگان کلیدی

الگوریتم ژنتیک، عملگرهای ژنتیک، معماری پارامتریک، بهینه سازی