ویژه نامه فصلنامه شماره 31 - جلد دوم

بررسی ویژگی ها و شاخصه های تزئینی کاخ مسعودیه

نویسندگان:

جواد ده ده جانی مربی و عضو هيئت علمي دانشكده هنرومعماري، دانشگاه كردستان، ايران (نویسنده مسئول j.dadejani@uok.ac.ir)

صفحات از: 291 - 302

 تعداد بازدید:  57    تعداد دانلود:  0

چکیده

هنرهای مرتبط با معماری که به همه آنها تزیینات گفته می‌شود، نقش بسیار مهم و بسزایی در هویت‌بخشی معماری ما دارند. تزیینات معماری با اهداف متعددی در هر دوره صورت گرفته است، گاهی از این تزیینات جهت القای عظمت و بزرگی صاحب و بانی بنا که ایجاد شگفتی در بیننده کُند استفاده می‌شد و زمانی برای ایجاد حالات روحی و القای حس معنوی و مذهبی در افراد، خلق می‌گردید. این تزیینات در اشکال مختلف مانند حجاری، گچ‌بری، نقاشی، کاشی‌کاری و ... با نقش‌مایه‌ها و مضامین هندسی، گیاهی، حیوانی و انسانی هر بیننده‌ای را به عالم ماورا ارتباط می‌دهد و حس کنجکاوی را برمی‌انگیزد. دوران تاریخ هنر قاجار یکی از مهمترین دوران هنرومعماری ایران را رقم زده است، چرا که دوره انقطاع از سنت‌ها و ورود گرایش‌های مدرن و اروپایی به هنر و معماری ایران است. این پژوهش تزیینات معماری کاخ مسعودیه را به عنوان یکی از نمونه‌های شاخص معماری این دوره با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای مورد کاوش قرار داده است. نگارنده مساله اصلی پژوهش را شناخت انواع تزیینات به کار رفته در این بنا قرار داده است. و هدف از این پژوهش پی بردن به ماهیت تزیینات و مشخصه‌های معماری این کاخ دوره قاجار است.

واژگان کلیدی

کاخ مسعودیه ، دوره قاجار، تزیینات معماری