ویژه نامه فصلنامه شماره 31 - جلد دوم

جغرافیای تاریخی شهرهای غربی ایران در دوره ساسانی

نویسندگان:

سیدمحمد شیخ احمدی استادیار گروه تاریخ، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران (نویسنده مسئول m.sheikhahmadi@gmail.com)

سیدشهاب الدین صادقی کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی و دبیر آموزش و پرورش استان کرمانشاه

صفحات از: 255 - 262

 تعداد بازدید:  104    تعداد دانلود:  0

چکیده

جغرافیای تاریخی؛ تغییرات جغرافیایی را در بستر زمان و در بخشی از سیاره زمین مورد بررسی قرار می دهد. غرب ایران با داشتن موقعیت طبیعی خاص خود و وجود رودخانه های دائمی و پر آب جایگاه مناسبی برای شاهان ساسانی بوده است. دشت های حاصلخیز این منطقه استعداد شکل گیری و توسعه روبه رشد را دارا بوده است. وجود آب و خاک و موقعیت استراتژیک منطقه باعث پیدایش تمدنهای کهن در اعصار مختلف تاریخ در منطقه غرب ایران شده است. به دلیل سیاستهای شهرسازی ساسانیان و توجه آنها به آبادانی شهرها، غرب ایران مورد توجه پادشاهان ساسانی قرار گرفت. با توجه به شهرها و قلاع متعدد ، اوضاع اقلیمی و موقعیت بسیار حساس سیاسی و نظامی غرب ایران، این منطقه برای شاهان ساسانی از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است و در زمان حکومت ساسانی جمعیت این منطقه روبه افزایش نهاد و شهرسازی و شهر نشینی در این منطقه رونق یافت. نگارندگان این مقاله سعی دارند تا با تکیه بر منابع تاریخی و با روش توصیفی تحلیلی به بررسی جغرافیای تاریخی شهرهای غرب ایران در دوره ساسانیان بپردازند.

واژگان کلیدی

جغرافیای تاریخی ، غرب ایران، دوره ساسانی