ویژه نامه فصلنامه شماره 31 - جلد دوم

عوامل موثر بر تاریخ معماری ایران با تاکید بر عنصر آب

نویسندگان:

مسعود فرشیدنیا دانشجوی دکتری تاریخ، گرایش اسلام، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد داراب، ایران

فهیمه غزالی دانشجوی دکتری تاریخ، گرایش اسلام، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد داراب، ایران

منیره قائدی دانشجوی دکتری تاریخ، گرایش اسلام، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد داراب، ایران

ایرج بهزادی دکترای تاریخ، گرایش باستان، عضو کمیته داوری مقالات بین المللی (نویسنده مسئول i.behzadi1573@gmail.com)

جلیل پور حسن دارابی دکترای تاریخ،گرایش ایران معاصر، استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد داراب، ایران

محمدرضا مطهری استادیار گروه مهندسی عمران ، دانشگاه اراک ، اراک ، ایران

صفحات از: 233 - 242

 تعداد بازدید:  67    تعداد دانلود:  0

چکیده

از زمانهای گذشته، عوامل متعدی بر تاریخ معماری ایران تاثیر گذار بوده اند، اما با توجه به شرایط خاص اقلیمی ایران و کمبود منابع آب و اهمیت ان، در بخش عمده ای از این سرزمین، موضوع کشف و تأمین آب، جلوگیری از هدر رفتن آن و استفاده حساب شده از این پدیده زندگی بخش و آبادکننده، از دورترین زمانها، این ماده حیاتی مورد توجه بوده است. در تمامی زمینه ها و نمودهای زندگی مردم این سرزمین، از جمله باغ ها، موزه ها و معابد، قنوات و سایر فضاها، به روشنی می توان نشانه حیاتی بودن این مائده آسمانی را مشاهده نمود و پیوند ژرف آنرا با تمامی مظاهر فرهنگ، هنر و تمدن و معماری مردم این مرز و بوم لمس کرد. معماران و مهندسان ایرانی به پیروی از این فرهنگ عمومی از دیرباز دست به تجربه های چشمگیر و فراموش ناشدنی در زمینه کیفیت حضور اب در تاریخ معماری ایران، بهینه سازی مصرف آب و... زده اند.

واژگان کلیدی

آب، معماری و هنر ایرانی ، باغ، موزه ، معابد، فرهنگ و تمدن