ویژه نامه فصلنامه شماره 31 - جلد دوم

بازشناسی نقش بازارهای تاریخی به عنوان عناصر هویت بخش ارسن های شهری در چهار اقلیم ایران(نمونه موردی: بازارهای کرمان، سنندج، رشت و بوشهر)

نویسندگان:

حمیدرضا بابایی عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی (نویسنده مسئول Babaei@icas.ir)

محمدامین عزیزمقدم کارشناس معماری، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی، تهران، ایران

زهرا جمالی گندمانی دانشجوی معماری، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی، تهران، ایران

صفحات از: 197 - 208

 تعداد بازدید:  176    تعداد دانلود:  0

چکیده

بازار یکی از مهمترین بخش‌های تشکیل دهنده ساختار شهر ایرانی در شهر‌های فرهنگی و تاریخی است. بازارها در شهرهای فرهنگی و تاریخی، علاوه بر تأثیرگذاری بر ساختار کلی شهر و شکل‌گیری محلات، به‌عنوان یکی از مظاهر مهم معماری ارزشمند و هویتمند عمومی مطرح بوده و در طول تاریخ همواره یکی از مهمترین عرصه های بروز تعاملات رایج در حیات مدنی محسوب می‌شده است. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل ویژگی های معماری و شهرسازی بازارهای سنتی ایران به عنوان یکی از عناصر اصلی هویت بخش ارسن های شهری در اقلیم های چهارگانه ایران است. این پژوهش با استفاده از روش مطالعات میدانی و منابع کتابخانه ای به بررسی و تحلیل عناصر عملکردی بازارهای سنتی و همچنین تحلیل ویژگی‌های آن ها می پردازد. با دقت هرچه بیشتر در بازار درمی‌یابیم که این فضای سنتی ایرانی-اسلامی شامل بسیاری از کیفیت های فضایی است که در کنار بازار هویت خاص خود را بدست آورده اند و باعث توسعه و رونق شهر شده اند.

واژگان کلیدی

بازار، ارسن شهری، اقلیم، توسعه، شهر