ویژه نامه فصلنامه شماره 31 - جلد دوم

بازخوانی نقش عناصر طبيعت درخانه هاي سنتی یزد براساس گونه‌شناسی خانه ها

نویسندگان:

نفیسه افشاری بصیر استادیار گروه هنر و معماری، واحد رباط کریم، دانشگاه آزاد اسلامی، رباط کریم، ایران (نویسنده مسئول na_afsharibasir@yahoo.com)

محمدرضا افشاری بصیر دانش آموخته دوره دکتری معماری، دانشکده هنرومعماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامي، همدان، ايران

صفحات از: 187 - 196

 تعداد بازدید:  86    تعداد دانلود:  0

چکیده

مطالعه مبانی شکل دهنده معماری در بستر شهرهای ایرانی نشان می دهد که همواره طبیعت نقش بسزایی در شکل گیری شهرها و به تبع آن معماری و به ویژه مسکن داشته است. در گذشته رابطه انسان، محیط طبیعی و معماری به صورتی بوده که هم انسان در ارتباط مستقیم با طبیعت بوده و هم معماری (به خصوص مسکن) در بستر طبیعت شکل می گرفته است. ولی در حال حاضر، رویکردهای جدید طراحی مسکن در ایران توجه چندانی به همجواری طبیعت ندارند. این در حالی است که باور داریم انسان جزیی از طبیعت است وارتباط نزدیکش با طبیعت، باعث ادامه حیات و دوام زندگی اوست. این ارتباط ارزشمند، در تعالیم دین اسلام نیز مورد تاکید قرار گرفته است. يكي ازفضاهاي خانه هاي ايراني كه نشاندهنده ي ارتباط انسان با طبيعت مي باشد حياط خانه هاي ايراني است كه گزيده نمادين طبيعت محسوب مي شود. درمقاله حاضر سعی بر این بوده تا با گونه بندی خانه های سنتی در شهر یزد، نقش عناصر طبیعت در این خانه ها بررسی شود. در این راستا جداولی جهت نشان دادن این بررسی ها و گونه های حیاط به همراه فرم نمادین آن ها ارایه شده است و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه، اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری، ﺗﺼﻮﯾﺮی و ﻧﻘﺸﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. روش پژوهش، توصيفي تحليلي از نوع موردي(خانه هاي بومي - شهريزد) بوده وجمع آورى داده ها ،به روش كتابخانه اى و ميدانى انجام شده است.

واژگان کلیدی

عناصر طبیعت، خانه های بومی، گونه شناسی، یزد