ویژه نامه فصلنامه شماره 31 - جلد دوم

پیشگیری از پدیده ریزومیک شدن جرایم در فضاهای شهری ایرانی اسلامی با تأکید بر سرمایه اجتماعی

نویسندگان:

سیدمحمود میرخلیلی دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قم، ایران

محمدصادق چاووشی مدرس دانشگاه و دانشجوی دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران

هادی کرامتی معز مدرس دانشگاه و پژوهشگر دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول keramatihadi@ut.ac.ir)

صفحات از: 115 - 124

 تعداد بازدید:  78    تعداد دانلود:  0

چکیده

پیشگیری از جرم با سلسله پیچیده از نظارت‌های فناورانه ریزومیک، در نگاه اول کنترل جرایم شهری ریزومیک شده را تا اندازه‌ای ممکن ساخته ولی راهکار اساسی؛ استفاده حداکثری از گونه سرمایه اجتماعی است که با ارتقای خودکنترلی شهروندان و شخصیت سازی و همچنین سرمایه اجتماعی بر روی اقدمات فرهنگی در پرتو آموزه‌های جرم‌شناسی، نهادینه سازی ارزش‌های اخلاقی و هنجارهای اجتماعی؛ جامعه را نسبت به پدیده ریزومیک شدن جرایم شهری آگاه سازد؛ با این اوصاف نگارنده در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی از طریق کتابخانه‌ای به صورت فیش برداری به تبیین پیشگیری از پدیده ریزومیک شدن جرایم در فضاهای شهری ایرانی اسلامی از طریق سرمایه اجتماعی پرداخته است؛ با این اوصاف در قلمرو سرمایه اجتماعی پیشگیری از پدیده ریزومیک شدن جرایم در فضاهای شهری این مفهوم ضمن باز تعریف مولفه بومی شدن و قابلیت عملیاتی کردن و همچنین به عنوان پدافند غیر عامل نه تنها در پیشگیری از جرم در فضای ریزومیک شدن جرایم در فضاهای شهری به عنوان یک راهبرد پیشگیرانه تعریف شود بلکه در جهت اعتلای فرهنگی و اجتماعی جامعه با عنایت به پدیده ریزومیک شدن جرایم؛ ابزار متراکم و وسیع برای این هدف می‌باشند به کار گرفته شده است.

واژگان کلیدی

سرمایه اجتماعی، ریزومیک شدن جرم، پیشگیری ازجرم، فضاهای شهری