ویژه نامه فصلنامه شماره 31 - جلد دوم

تاثیر فرهنگ بر شکل گیری معماری خانه های سنتی اهواز

نویسندگان:

حامد حیاتی مدرس گروه معماری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران (نویسنده مسئول hamedhayaty@yahoo.com)

رضا کریمی دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

صفحات از: 65 - 78

 تعداد بازدید:  160    تعداد دانلود:  0

چکیده

این مقاله بر آن است که نقش باورهای فرهنگی را در چگونگی شکل گیری محیط مسکونی اهواز مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد. فرهنگ، یکی از عوامل اصلی شکل گیری خانه است لذا مطالعهء فرهنگهای مختلف بر شناخت الگوهای رفتاری اقوام و مذاهب گوناگون اهمیت می یابد. باوجوداین عوامل تاثیر فرهنگ بر محیط انسان ساخت در شهر اهواز، کمتر مطالعه شده است. خانه های سنتی اهواز همواره در برنامه ریزی و طراحی شهری مورد توجه بوده و این خانه هااز دو جنبه در خور توجه هستند، بعد معماری و بعد فرهنگی هویتی. آن چه مورد توجه است این است که باورهای فرهنگی همواره تاثیر مستقیمی بر هویت معماری جامعه دارد.در این مقاله باورهای فرهنگی ساکنان خانه به مثابه متغیر مستقلی است که بر ساختار کالبدی خانه به عنوان متغیر وابسته موثر واقع می شود. چگونگی تاثیر باورهای فرهنگی در نمونه های موردی، مورد بررسی دقیق قرار گرفته اند. برای پی بردن به رابطه میان این دو متغیر روش تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی انتخاب شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که علاوه بر فرهنگ به عنوان مهمترین عامل ،اقلیم و جغرافیا،اقتصاد، مسائل سیاسی و امنیتی نیز در شکل گیری ساختار کالبدی خانه های سنتی اهواز تاثیر گذار بوده است .علاوه بر این معماری خانه های سنتی این شهر به گونه ای شکل گرفته اند که موءلفه های هویت فرهنگی در آنها قابل مشاهده است .

واژگان کلیدی

فرهنگ ، خانه های سنتی ، اهواز ، معماری