ویژه نامه فصلنامه شماره 31 - جلد دوم

بازآفرینی راهبردهای تجلی هویت در محله‌های تاریخی مطالعه موردی؛ محله زندیه شیراز

نویسندگان:

حامد حیاتی مدرس گروه معماری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران (نویسنده مسئول hamedhayaty@yahoo.com)

احسان اسلامی دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران- دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

صفحات از: 43 - 54

 تعداد بازدید:  62    تعداد دانلود:  0

چکیده

بافت فرسوده، به مفهوم فرسودگی کالبدی و اجتماعی، محصول تأثیر و تأثر متقابل فرآیندهای اجتماعی، فرهنگی و فضای جغرافیایی است. بدین سبب موضوع بازآ،رینی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری، همواره یکی از مسائل و چالش‌های شهرهای امروزی است. که همواره توجه ویژه آن به مسائل فرهنگی بوده و تأثیر فرهنگ در شکل‌گیری بنیان محله نیز به نوبة خود ثمرة تعامل اصول و ارزش های جهان‌بینی حاکم برجامعه با عوامل محیطی، اقلیمی، اقتصادی، سیاسی و تاریخی است، عواملی که در طول تاریخ شکل گرفته و بستر و فضای فعالیت های فردی و جمعی انسان گردیده اند. بافت‌های شهری در انواع گوناگون به دلیل فرسودگی و نارسایی‌های کالبدی، کمبود خدمات و زیرساخت‌های شهری مناسب از یک سو و شرایط نامطلوب زیست محیطی و انواع مسائل اجتماعی-فرهنگی و اقتصادی از دیگر سوی، به شدت نیازمند اقدامات همه جانبه در جهت احیاء، توسعه و ساماندهی و به عبارت بهتر تجدید حیات شهری می باشند. محله زندیه شیراز به عنوان منطقه مورد مطالعه این تحقیق انتخاب شده است، که در زمره بافت‌های فرسوده با ارزش کشور محسوب می‌گردد. هدف اصلی این تحقیق، شناخت ویژگی‌های تاریخی، کالبدی بافت فرسوده با توجه به اصول و معیارهای فرهنگی تاریخی در جهت باززنده سازی محله زندیه شیراز است. این تحقیق از نظر روش، تحلیلی- تاریخی و از نظر هدف کاربردی است. یافته‌های این مقاله با استناد به اصول شهرسازی ایرانی اسلامی، اصول مرمت شهری و باززنده سازی به طور خاص در مقیاس محله معرفی شده است. نتایج حاصل در این تحقیق بیانگر این است که فرهنگ جامعه بر شیوه زیست و فعالیت‌های انسان و در نتیجه بر معماری و شهرسازی تأثیر مستقیمی دارد. و درپایان راهبردهای بازآفرینی محله زندیه شیراز براساس اصول هویتی- فرهنگی بافت‌های سنتی معرفی شده است.

واژگان کلیدی

بازآفرینی، هویت، فرهنگ، معماری، محله زندیه، شیراز