ویژه نامه فصلنامه شماره 31 - جلد دوم

مؤلفه‌های کالبدی محیط‌های درمانی مؤثر بر شفابخشی با تأکید بر معماری ایرانی-اسلامی

نویسندگان:

الهام عدل قره باغ دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

مسعود یوسفی تذکر استادیار گروه معماری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران (نویسنده مسئول myousefy56@gmail.com)

قاسم مطلبی دانشیار گروه معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران

علی جوان فروزنده استادیار گروه معماری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

صفحات از: 5 - 14

 تعداد بازدید:  433    تعداد دانلود:  0

چکیده

محیط درمانی علاوه بر اهمیت بسیار بالا از لحاظ عملکرد، یک محیط کاملاً روان‌شناختی نیز هست و می‌تواند تأثیرات کیفی و کمّی قابل توجهی در دوره نقاهت بیماران داشته، شرایط جسمی، ذهنی و اجتماعی بیماران را بهبود بخشد و از این طریق منجر به کاهش هزینه‌های درمان و ارتقاء سلامتی در جامعه گردد. جنبه‌های مختلف مؤلفه‌های کالبدی و تأثیر آنها در شفابخشی بیماران، نیازمند شناخت و بررسی است تا بتواند در طراحی یک مرکز درمانی متناسب با معیارهای معماری ایرانی- اسلامی مورد استفاده قرار گیرد. پژوهش حاضر در جستجوی کاربرد یافته‌های روان‌شناسی محیطی بوده و نظریه‌ها و مبانی نظری این رویکرد را تحت عنوان محیط شفابخش، مورد بررسی قرار می‌دهد. در این مطالعه با روش توصیفی- تحلیلی انواع مؤلفه‌های کالبدی مؤثر بر ارتقاء شفابخشی گردآوری و سپس دسته‌بندی شده‌ است و در نهایت یک چارچوب کلی جهت خلق محیط شفابخش با استفاده از طراحی محیط کالبدی در مراکز درمانی ارائه شده است.

واژگان کلیدی

محیط شفابخش، مراکز درمانی، روان‌شناسی محیطی، مؤلفه‌های کالبدی