ویژه نامه فصلنامه شماره 31 - جلد اول

ارزیابی عوامل موثر بر ارتقاء وضعیت مبلمان شهری در شهرهای ایران؛ نمونه موردی: شهر قائن

نویسندگان:

احمد اسدی استادیار برنامه ریزی شهری دانشگاه بزرگمهر قائنات (نویسنده مسئول asadi.2004@gmail.com)

صفحات از: 253 - 260

 تعداد بازدید:  79    تعداد دانلود:  0

چکیده

امروزه تجربه و کاربرد عناصر شهری نشان داده است که استفاده از تجهیزات و مبلمان مناسب تا چقدر می تواند اثر مثبتی بر روی شهروندان و استفاده کنندگان از محیط های شهری داشته باشد. بطور مثال طراحی نشیمن مناسب به مردم این امکان را می دهد که در فرصت های لازم از نشستن و دیدن فضای شهری لذت برده و حتی ارتباط اجتماعی و کلامی با یکدیگر برقرار نمایند. مبلمان شهری بعنوان یکی از عناصر مطرح در فضای شهری و بعنوان عنصری از کل شهر تجلی دهنده ساختار و هویت شهر می باشد، در واقع مبلمان شهری از آن جهت که موجب بالا رفتن کیفیت زندگی شهری و زمینه های شکوفایی خلاقیت در شهروندان می شوند، از اهمیت بالایی برخوردارند، که نیاز به توجه ویژه دارند. در این پژوهش هدف، ارزیابی وضعیت مبلمان شهری در شهر قاین می باشد این پژوهش از نوع کاربردی بوده و ماهیت آن از نوع توصیفی-تحلیلی است. شیوه گردآوری به دو روش کتابخانه ای و مشاهدات میدانی بوده و روش جمع آوری اطلاعات میدانی، به صورت پرسشنامه و مشاهده حضوری انجام گرفته است. برای تعیین جامعه آماری از فرمول کوکران استفاده گردیده است. که بالغ بر 386 نفر از شهروندان به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیده اند، سپس اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS وآزمون T-TEST و رتبه بندی فریدمن مورد تحلیل قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد در 5 بعد مورد بررسی در این تحقیق، شامل (تمایل و نظر شهروندان، انعطاف پذیری، امنیت، عملکرد، پیوستگی و اتحاد)، وضعیت موجود در مبلمان شهری به صورت نامطلوب است.

واژگان کلیدی

ارزیابی، مبلمان شهری، شهر قاین