ویژه نامه فصلنامه شماره 31 - جلد اول

بهره گیری از الگوی طراحی شهری در بازآفرینی شهری پایدار (مطالعه موردی: منطقه یک شهر همدان)

نویسندگان:

محمود ملکیان دانشجوی دکتری تخصصی شهرسازی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

بیژن کلهرنیا استادیار گروه شهرسازی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران (نویسنده مسئول bizhankalhornia@yahoo)

نوذر قنبری استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

سهیل سبحان اردکانی دانشیار گروه محیط زیست، واحد همدان، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی،همدان، ایران

صفحات از: 243 - 252

 تعداد بازدید:  79    تعداد دانلود:  0

چکیده

امروزه مناطق وسیعی از شهرها با معضلات پیچیده ای ازجمله فقر، مسکن نامناسب، ضعف و کمبود خدمات و زیرساخت‌های شهری، عدم ایمنی و بحران هویت روبه‌رو هستند. در این راستا ارتقای کیفیت زندگی در محدوده‌های هدف بازآفرینی، در پیوند محلات با سایر مناطق شهر، امری حائز اهمیت و مستلزم بهره گیری از دانش روز طراحی شهری برای بهبود فضاهای شهری است. ازاین‌رو، پژوهش حاضر باهدف احیاء و بازآفرینی پایدار شهری منطقه یک شهر همدان در راستای نیل به توسعه پایدار و ارتقای کیفیت عرصه های شهری درخور و انسان مدار با لحاظ کردن شرح خدمات طراحی شهری انجام یافت. بدین منظور پس از انجام مطالعات کتابخانه‌ای، نسبت به شناخت ویژگی های کالبدی، اقتصادی و اجتماعی منطقه موردمطالعه در دو قطاع منتخب از طریق پیمایش میدانی، مشاهده و توزیع پرسشنامه اقدام شد. سپس نسبت به سنجش وضعیت حوزه راهبردی در پنج نظام طراحی شهری و وضعیت حوزه ماهوی در سه مؤلفه عملکردی، زیبایی‌شناختی و ‌محیط‌زیستی اقدام شد. ضمن تدوین جدول سوات یکپارچه در گام نهایی با بیانیه چشم‌انداز؛ نسبت به تدوین دستور کار طراحی شهری و ضوابط اجرایی برای بازآفرینی شهری پایدار محلات مذکور اقدام شد. نتایج نشان داد که، مشارکت عمومی ساکنین در راستای بالفعل کردن نیروهای بالقوه اجتماعی محلات به عنوان بازآفرینی فرهنگ مبنا و نیز استفاده از روش های نوین ارتقای کیفی زیرساخت های شهری به عنوان بازآفرینی کالبدی دراحیای محلات شهری، می‌توانند به بازآفرینی شهری پایدار منجر‌ شود. بنابراین، پیشنهادهایی در این خصوص در راستای بهبود کیفیت عرصه های شهری و محلات دارای ارزش، توصیه شد.

واژگان کلیدی

بازآفرینی پایدار شهری، مشارکت عمومی، زیرساخت‌های تأسیسات شهری، همدان