ویژه نامه فصلنامه شماره 31 - جلد اول

بررسی رابطه دوسویه تمنای حق به شهر و انقلاب اسلامی ایران

نویسندگان:

محمد نظرپور دانش آموخته کارشناسی ارشد طراحی شهری.پردیس هنرهای زیبا.دانشگاه تهران (نویسنده مسئول Nazarpoor_mohammad@yahoo.com)

علیرضا منوچهری دانش آموخته کارشناسی ارشد طراحی شهری.دانشگاه هنر تهران

صفحات از: 229 - 236

 تعداد بازدید:  87    تعداد دانلود:  0

چکیده

حق به شهربه عنوان یکی از مفاهیم کلیدی در مطالعات جامعه شناسی شهری مطرح شده است.درجریان انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک انقلاب شهری برآمده از تمناهای گروه های مختلف ،یکی از این گروه ها که مطالعات کمی درباره نقش آن ها در بروز انقلاب شده است، مهاجران شهری ای هستند که به تمنای حق شهری خود به سمت شهرها سرازیر می شوند و در جریان انقلاب ایفای نقش می کنند و بعد از روی کارآمدن قدرت جدید بالافاصله درطلب تحقق حق خود از شهر برمی آیند.مقاله حاضر به بررسی نقش اصلاحات ارضی بر مهاجرت های روستا-شهری به عنوان عامل دافعه جمعیت از طرفی و سیاستهای مدرنیزاسیون پهلوی دوم در شهرها به عنوان عامل جاذبه آنها به سمت شهرها از طرف دیگر می پردازد و می کوشد با تبیین جایگاه مهاجران و تهیدستان در جریان انقلاب اسلامی ایران،مطالبه حق به شهر این گروه و پاسخی که دولت نو ظهور انقلابی به آن می دهد را روشن سازد.

واژگان کلیدی

حق به شهر،انقلاب اسلامی ایران،اصلاحات ارضی،مدرنیزاسیون