ویژه نامه فصلنامه شماره 31 - جلد اول

بازشناسی نیروهای موثر بر شکل گیری و بقای میدان، بررسی رابطه دوسویه قدرت متمرکز با فضای عمومی

نویسندگان:

مریم علیپور زیبایی دانش آموخته کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسئول Alipoor1388@gmail.com)

صفحات از: 205 - 216

 تعداد بازدید:  89    تعداد دانلود:  0

چکیده

مردم در فضاهای شهری فعالیت ها و رفتارهای متنوعی در جهت پاسخگویی به انواع نیازهایشان انجام می دهند. متاسفانه بسیاری از فضاهای شهری مذهبی و به ویژه میدان های مذهبی بدون توجه به فعالیت ها و الگوهای رفتاری مردم طراحی می شوند. این عدم انطباق فضای میدان با نیازها و رفتارهای مردم زمینه ساز بسیاری از مسایل و مشکلات می گردد. در همین راستا این مقاله با هدف شناسایی الگوهای رفتاری و فعالیت های صورت گرفته در میدان و ساماندهی میدان احمدی بر مبنای این رفتارها تنظیم گردیده است. در پژوهش حاضر سعی شده است به سوالات مطرح شده در ارتباط با مهم ترین ویژگی میدان مذهبی و یافتن مسایل و مشکلات رفتاری موجود در میدان با استفاد از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و ابزارهای مشاهده و بررسی اسناد و مدارک پاسخ داده شود. از تحلیل های صورت گرفته این گونه برمی آید که برای مردم شیراز معنای مکان بیشترین امتیاز را دارا بوده و پس از آن فعالیت و رویداد مکان در میدان احمدی اهمیت داشته و در آخر کالبد مکان نمره گرفته است. با انجام مطالعات مشخص گردید، فضاهای شهری مذهبی دارای ویژگی هایی متمایزی به لحاظ فرمی، عملکردی و معنایی نسبت به سایر فضاهای شهری هستند. همچنین ضرورت ساماندهی میدان احمدی بر اساس این رفتارها و فعالیت های انجام شده جهت از بین بردن مشکلات به وجود آمده در میدان مطرح گردید. بر اساس مطالعات انجام گرفته و نیازهای شهروندان برنامه ریزی فیزیکی شامل محل تحویل و آماده سازی و توزیع نذورات، رستوران، محل استراحت برای زائران، سرویس های بهداشتی و حمام، امانت داری و غیره تنظیم گردید و بر اساس این برنامه ریزی گزینه های طراحی ارائه شدند.

واژگان کلیدی

میدان، فضاهای شهری، شکل گیری، بقا، میدان احمدی، مذهب