ویژه نامه فصلنامه شماره 31 - جلد اول

سرزندگی: سیری در آراء اندیشمندان شهرسازی و فهم از آن در اندیشه ایرانی- اسلامی

نویسندگان:

اکبر عبداله زاده طرف گروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران (نویسنده مسئول taraffarat@yahoo.com)

حامد جعفری مند گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات آذربایجان‌شرقی، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

صفحات از: 141 - 148

 تعداد بازدید:  77    تعداد دانلود:  0

چکیده

اصلي ترين موضوعي كه با ذكر اجمالي برخي تعابير مرتبط به شهر و شهرسازي به وضوح و روشني خود را مي‌نماياند، استوار نبودن آنها بر پايه‌ي مباني نظري منبعث از تعاليم اسلام و فرهنگ ايراني است. «سرزندگي» بعنوان يكي از اين تعابير موضوع مورد چالش اين نوشتار است. سعي شده از يك طرف به مقايسه ي معناي اصلي تعابير ترجمه شده به سرزندگي در غرب پرداخته و اصطلاحات و تعريف مناسب ايراني براي آنها ارايه داد و اشكالات و كاستي‌هاي موجود در تعاريف و ريشه هاي آنها را متذكر شد و از طرف ديگر به مقايسه ي معناي «سرزندگي» در غرب و جامعه ي ايراني پرداخت. لازم به ذكر است كه در رابطه با نگاه به مقوله‌ي زندگي ديدگاه هاي كيهاني، مكانيستي، ارگانيستي و زندگي روزمره قابل شناسايي است كه توجه به هر كدام در كنار ساير ديدگاه ها لازم و ملزوم شكل دهنده‌ي يك محيط سرزنده و مطلوب است.

واژگان کلیدی

زندگي، سرزندگي، تعابير غربي، اسلامي- ايراني