ویژه نامه فصلنامه شماره 31 - جلد اول

تبیین تاثیر اعتماد اجتماعی بر توسعه مشارکت سیاسی شهری (مورد مطالعه: شهر گرگان 1395)

نویسندگان:

ابوطالب جعفرآبادی دانشجوی دکتری، گروه جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران، ایران (نویسنده مسئول Ab.jafari52@gmail.com)

مجید کفاشی دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

بهرنگ صدیقی دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

صفحات از: 105 - 118

 تعداد بازدید:  113    تعداد دانلود:  0

چکیده

موضوع این پژوهش تبیین تاثیر اعتماد اجتماعی بر توسعه مشارکت سیاسی شهری است. از آنجایی که جامعه ی ما در طول زمان، تحولات اجتماعی بسیاری را تجربه کرده است و به نوعی در حال گذار از جامعه سنتی به مدرن است، بدیهی است که آگاهی و شناخت کافی و وافی از کمیت و کیفیت مشارکت سیاسی شهری آنهم در این برهه از زمان، بیش از پیش ضرورت پیدا می کند. به طوری که وضعیت سیاسی در یک کشور و در یک تقسیم بندی کوچکتر (شهر) می تواند آگاهی و رفتار سیاسی مردم یک جامعه را نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی مشخص کند. هدف از این مقاله شناخت مشارکت سیاسی شهری و تبیین جامعه شناختی موثر بر آن می باشد. روش تحقیق در این مطالعه پيمايشي و ابزار سنجش پرسشنامه می باشد. جامعه آماری شامل زنان و مردان 18 تا 65 سال شهر گرگان بوده است. حجم نمونه 400 نفر از مردم این شهر بوده که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتایج حاصله از این پژوهش نشان می دهد که بین شاخص های صداقت و صراحت و سهیم کردن و تمایلات همکاری جویانه و احساس اطمینان و دینداری رابطه معنی داری با متغیر وابسته (توسعه مشارکت سیاسی شهری) وجود دارد. نتایج تحلیلی تبیین موثر بر توسعه مشارکت سیاسی شهری، در تحلیل رگرسیون نشان می دهد، متغیرهای صراحت و دینداری در معادله باقی ماندند و در تحلیل مسیر، از مجموع آثار مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر توسعه مشارکت سیاسی شهری، بیشترین تاثیر بر متغیر وابسته را، متغیر مستقل دینداری به میزان927/0 داشته است. نتیجه حاصل از ضریب تعیین که برابر با 124/0 بوده و بیانگر آنست که متغیرهای مستقل بکار رفته در این پژوهش، می توانند این میزان از تغییرات مربوط به توسعه مشارکت سیاسی شهری را تبیین کنند.

واژگان کلیدی

اعتماد اجتماعی، توسعه مشارکت سیاسی شهری، صداقت، سهیم کردن، صراحت