ویژه نامه فصلنامه شماره 31 - جلد اول

تاریخ معماری و مهندسی ساخت در ایران، با تاکید بر قرون معاصر

نویسندگان:

ایرج بهزادی دکترای تخصصی تاریخ باستان دانشگاه ازاد اسلامی واحد داراب، ایران، نویسنده دو کتاب «اروپای بین دو جنگ» و «ایران قرن 19 و پدیده عقب ماندگی»، دبیر اموزش و پرورش، داور بین المللی مقالات

جلیل پورحسن دارابی دکترای تخصصی تاریخ معاصر، عضو هیات علمی و استادیار و مدیر گروه بخش تاریخ دانشگاه ازاد اسلامی واحد داراب، ایران

احمد دریابر دانشجوی دکترای تخصصی تاریخ باستان دانشگاه ازاد اسلامی واحد داراب،ایران (نویسنده مسئول ahmaddaryabor2016@gmail.com)

صفحات از: 37 - 42

 تعداد بازدید:  89    تعداد دانلود:  0

چکیده

معماری و مهندسی ساخت و سکونت یکی از مولفه های تثبیت تمدنها و مظاهر ان در دنیای امروزیست. از جمله مظاهر قابل توجه در حوزه معماری و ساخت وساز، بحث زیبا شناسی است، به طوریکه یکی از ویژگیهای تمدن شهرنشینی در دنیای کنونی و جوامع در حال پیشرفت ،خصوصیات فیزیکی و زیبایی فضای کالبدی شهرها می باشد.به زعم نگارنده، به نوعی، معماری و مهندسی گذشته ایران بیشتر تحت تاثیر موقعیت های جغرافیایی،نیروی انسانی و عوامل سیاسی و اقتصادی بوده است. از ارتباط عوامل فوق، می توان ساخت معماری ایرانی را به نوعی همگام با شعور و احساس یا به نحوی رابطه بین انسان و فضای کالبدی دانست.این گونه معماری و ساخت،بیشتر ریشه در زمان و محیط انسان داشت و خواسته های انسان را بیشتر در فضا جواب می داد.از طرفی در اعصار گذشته، معماری و مهندسی ساخت ابنیه های ایران، به نوعی، زبانزد خاص و عام بود که تاریخ معماری و ساخت اکثر مناطق دنیا، از بیشتر جوانب، به نوعی خود را مدیون معماری تاریخ ایران می دانست.همچنین حس زیبایی و ان احساس رمانتیک ساخت معماری ایران، چندصباحی است که به یک حلقه مفقوده بدل شده است که مسبب حس انتقادی عده ای از اندیشمندان به این مقوله مهندسی شده است.این مقال بر ان است تا نگاهی چالشی و منتقدانه به معماری و مهندسی ساخت شهری معاصر کشور ایران داشته باشد و تا جایی که ممکن است راه حلهایی منطقی برای بهبود این وضعیت پیشنهاد دهد.

واژگان کلیدی

بحران هویت، سنت و مدرنیته، روشهای ساخت، معماری مدرن، معماری قرون معاصر