بهار   1392 - شماره (11)

بازشناسی مفهوم هویت در فضای شهری «نمونه موردی: خیابان بوعلی همدان»   

نویسندگان:

محمدمهدی گودرزی سروش استاديار گروه معماري، دانشکده هنر و معماري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان، همدان، ايران (نویسنده مسئول goodarzisoroush@gmail.com)

خلیل گودرزی سروش مربي، گروه معماري، دانشگاه پیام نور

صفحات از: 41 - 48

 تعداد بازدید:  282    تعداد دانلود:  59

چکیده

شهرهای امروزی ایران از یک سو دستخوش تحوّلات تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و رویدادهای بسیاری در تاریخ بوده اند و از سوی دیگر با واردات الگوی برنامه ریزی شهری بیگانه است. بسیاری از ساختارهای فضایی شهر كهن اسلامی كه در سرزمین ایران استقرار یافته بودند، دچار دگرگونی شده اند و تحوّلات فراوانی در كالبد و بافت آن ها ایجاد شده است. هویت که همان قابل شناسایی و خوانا بودن است، در تمامی فرهنگ ها خوانا بودن معماری مزیت آن است چرا که در شناسایی فضا به انسان کمک می کند. بی هویتی، سطح معماری و شهرسازی را پایین می آورد که باعث سر درگمی مردم می شود چرا که خوانا نیست. این پ‍ژوهش با به كارگیری روش توصیفی- تحلیلی و از طریق مطالعۀ اسنادی و میدانی درصدد شناسایی و تشخیص هویت گذشتۀ شهرها و بررسی مؤلفه های هویتی است تا، با مداخلات طراحانه، بتوان به احیای هویت پیشین آن ها دست یافت.

واژگان کلیدی

هویت، معماری، شهرسازی، بی هویتی، شهر،