بهار   1392 - شماره (11)

تأثیر نمای بناهای تاریخی بر تصویر ذهنی شهروندان شهر تبریز (مطالعه موردی: عابرگذر خیابان تاریخی تربیت)   

نویسندگان:

مهدی عبدالهی دانشجوي دکتري، گروه جغرافیا و برنامه ریزي شهري دانشگاه تبریز (نویسنده مسئول mehdi.abdullahi@hotmail.com)

بهنام قاسم زاده کارشناس ارشد معماری، گروه هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

کسری رهبری پور کارشناس ارشد معماری، گروه هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

صفحات از: 33 - 40

 تعداد بازدید:  228    تعداد دانلود:  47

چکیده

نمای بناها، به عنوان حد فاصل بین فضای داخلی و خارجی، اغلب موضوع ارزیابی عابران محلّه های تاریخی است. از این رو این نماها تأثیر بسزایی بر تصویر ذهنی شهروندان از آن محلّه و شهر دارد. این تأثیر اغلب به عناصر بصری نمای بناها و مؤلّفه های پیرامونی آن وابسته است. مرور مطالعات مربوط به محلّه تاریخی خیابان تربیت شهر تبریز، مشخص كرد که عدم تناسب در فرم و فضا و میان عناصر نماهای بناهای تاریخی و بناهای نوساز تجاری، بر تصویر ذهنی شهروندان تأثیری منفی دارد. این مطالعه بر اساس ارزیابی دیدگاه شهروندان، قصد دارد عناصر عمده بصری تأثیرگذار بر ذهنیّت شهروندان را مشخص كند. داده ها با استفاده از روش کمّی از طریق پرسشگری و انجام مصاحبۀ مستقیم جمع آوری شده است. مصاحبه شوندگان به صورت اتفاقی، از شهروندانی که در محدودۀ مورد نظر در حال تردد بودند، انتخاب شده اند. نتایج حاکی از این امر است که از عناصر عمدۀ بصری، رنگ و شیوۀ معماری، بیش ترین تأثیر را بر نمای ساختمان های تاریخی و نوساز دارند. این یافته ها نوع نگرش شهروندان به نمای ساختمان ها را ارزیابی می کند و می تواند به طرّاحان و متخصصان معماری به منظور توسعه های آتی بصری محدوده های ویژه همانند محور تاریخی تربیت یاری رساند.

واژگان کلیدی

نماهای بناها ، عناصر عمده بصری، شیوه و مؤلّفه های معماری، عابران، خیابان تاریخی تربیت،