زمستان   1389 - شماره (2)

معرفی و تحلیل جلوه های معماری و هنرهـای کـاربردی تکیه بیگلربیگی کرمانشاه   

نویسندگان:

یعقوب محمدی فر دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان (نویسنده مسئول Yamohamadi@yahoo.com)

سمیرا آرین دانشجوی کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی ابهر

صفحات از: 13 - 24

 تعداد بازدید:  557    تعداد دانلود:  51

چکیده

در ایران اسلامی علاوه بر مساجد، در بسیاری از شهرها در ایام محرم، صفر و رمضان، مراسم دعا، روضه و سوگواری در مکان های دیگری برگزار می شده است. از مهم ترین این محل ها می توان به تکیه و حسینه اشاره نمود. کرمانشاه یکی از شهرهای ایران با پیشینه ای تاریخی و درخشان است که از دوران قاجار بناهای متعددی، در مركز شهر به تدریج ساخته شده است. تکیه بیگلربیگی یکی از این بناها و تکایای معروف است که در محله فیض آباد واقع شده و از ابتدای ساخت، همواره مورد توجه شیعیان بوده است. علی رغم اهمیت ویژه این تکیه، متأسفانه تاکنون از نظر مطالعات معماری و هنرهای کاربردی، تحقیق جامعی در مورد این اثر منحصر به فرد به انجام نرسیده و اشاره های چندانی بدان نشده است. نتایج پژوهش های صورت گرفته در خصوص این تکیه، حاکی از این است كه نقشه این بنا متأثر از سبک طراحی رایج خانه های دوره قاجار در کشور بوده و سبک معماری آن کم تر از سبک استاندارد تکایای کشور تأثیر گرفته است. این مقاله ضمن بررسی پیشینه تاریخی وتحولات کالبدی تکیه بیگلربیگی براساس منابع موجود، ویژگی های کالبدی معماری محلی و ملی را مورد بحث و تبادل نظر قرار داده، همچنین نگاهی گذرا بر نقش این بنا به عنوان یک پایگاه اجتماعی -سیاسی در شهر کرمانشاه دارد.

واژگان کلیدی

کرمانشاه، قاجاریه، تکیه بیگلربیگی، معماری، هنرهای کاربردی،