بهار   1392 - شماره (11)

ارزیابی متغیرهای تأثیرگذار بر زیبایی منظر تاریخی- فرهنگی آرامستان های اسلامی ایران (نمونه موردی تخت فولاد اصفهان)   

نویسندگان:

فریبا وحیدزادگانی کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول f.vahidzadegan@yahoo.com)

هما ایرانی بهبهانی دانشیار گروه طراحی محیط زیست، دانشگاه تهران

محمدحسن طالبیان استادیار گروه معماری، دانشگاه تهران

صفحات از: 5 - 10

 تعداد بازدید:  239    تعداد دانلود:  65

چکیده

آرامستان های ایران در دورة اسلامی هویّت و مفهومی متفاوت با آنچه که امروزه شاهد آن هستیم داشته اند و غالباً برای مردم به عنوان مکانی زیارتی ـ تفریحی، با حیاتی پویا مطرح بوده اند. هدف از این مقاله ارزیابی ترجیحات مردم از زیبایی با استفاده از آزمونی بصری و شناسایی متغیّرهای مؤثر بر ارزیابی زیبایی منظر تاریخی ـ فرهنگی آرامستان های ایران در دورة اسلامی است. در این باره، آرامستان تخت فولاد اصفهان که در انتهای یکی از شاخه های محور تاریخی ـ فرهنگی اصفهان واقع است، به دلیل وسعت، کثرت مشاهیر مدفون در آن و وجود ابنیة ارزش مند تاریخی از مهم ترین محوطه های تاریخی و فرهنگی ایران محسوب می شود، مورد بررسی قرار گرفت. این مکان علاوه بر ارزش های مذهبی، ارتباط قوی بین شهروندان با مجموعه با وجود انتقال کاربری اصلی آن و به عنوان یکی از کانون های گردشگری اصفهان از دیر باز تاکنون ، آینة تمام نمای فرهنگ و هنر ایران اسلامی بوده است. در این بررسی دو معیار تمرکز و آرامش برای نخستین بار به عنوان عوامل مؤثر در ترجیحات زیبایی مردم از مکان شناسایی شدند.

واژگان کلیدی

زیبایی، آرامستان، منظر تاریخی ـ فرهنگی، تخت فولاد،