زمستان   1391 - شماره (10)

بازشناسی مفهوم هویت کالبدی و تعامل معماری کهنه و نو درسامان دهی محله تاریخی جلفا اصفهان   

نویسندگان:

حسن اصانلو عضو هیات علمی دوره دکتری در دپارتمان معماری طراحی و تئوری دانشکده معماری دانشگاه ساپینزا رم (نویسنده مسئول hassan.osanloo@gmail.com)

صفحات از: 85 - 96

 تعداد بازدید:  522    تعداد دانلود:  56

چکیده

سیمای ظاهری محله جلفا اصفهان مانند سایر محله های تاریخی، با گذر زمان دچار برخی تغییر و دگرگونی ها در بافت خود شده که با وجود جذابیت ها و قابلیت های فراوان، نیازمند امکانات و تمهیدات مختلفی است و نبودن آن ها از مشکل ها و تهدیدهای این بافت و هویت کالبدی آن به شمار می روند. در این نوشتار، ابتدا با معرفی انگاره های«هویت»و«هویت کالبدی»، به عنوان مؤلفه های مؤثر در میزان ارزش مندی مداخله در بافت های تاریخی به هریک از آن ها پرداخته می شود. در ادامه، ضمن انجام مطالعات دقیق دیداری - کالبدی در این بافت ها، به معرفی وتحلیل نظریه های اندیشمندان امور شهری و انگاره های آن ها (به عنوان جنبه کالبدی- دیداری منظر شهری) پرداخته می شود. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل تاثیرگذار بر نظام دیداری و هویت کالبدی محله تاریخی جلفای اصفهان است، تا بتوان با شناخت نقطه های ضعف و قوت این بافت تاریخی، زمینه طراحی هدف مند و هویت بخش را دراین عرصه ها فراهم کرد.

واژگان کلیدی

سیمای ظاهری، هویت کالبدی، سامان دهی بافت، محله جلفا،