زمستان   1391 - شماره (10)

ابعاد و شاخص های فرهنگ سازمانی در یک سازمان شهر اسلامی مطالعه موردی: جهاد دانشگاهی   

نویسندگان:

حمید آیتی استادیار و عضو هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی (نویسنده مسئول Ayati1339@gmail.com)

صفحات از: 35 - 48

 تعداد بازدید:  594    تعداد دانلود:  84

چکیده

شهر به خودی خود مجموعه ای از ساختمان ها، خیابان ها و جلوه های بی روحی از فناوری دنیای جدید است. در واقع این سازمان ها هستند که اداره شهر و پاسخ گویی به شهروندان را ممکن می سازند. محیط زیست شهری، مدیریت طرح های عمرانی، آرایش مبلمان شهری، حمل و نقل، دفع و بازیافت مواد زاید، تبلیغات شهری، ارائه انواع خدمات، تولید، توزیع، تجارت، آموزش، فرهنگ و صدها مقوله دیگر، مأموریت های اجتناب ناپذیری در شهر هستند که سامان دهی هرکدام، نیازمند وجود سازمان است. از آن جایی که نظام سیاسی کشور، مبتنی بر ارزش های دینی است، بی تردید مدنیت نظام اسلامی(شهر اسلامی)، به سازمان هایی با هویت انقلابی و دینی نیز نیازمند است. جهاد دانشگاهی یکی از نمونه های بارز این گونه سازمان هاست که پیشینه ای به درازای انقلاب اسلامی دارد و با توجه به نیروهای مؤمن و انقلابی شاغل در آن و نیزماهیت ویژه مأموریت ها و اهداف انقلابی و مکتبی پیش بینی شده در اساسنامه اش، می توان آن را سازمانی اسلامی نامید. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی ابعاد و شاخص های فرهنگ سازمانی در جهاد دانشگاهی به عنوان نمونۀ سازمان اسلامی است. فرهنگ سازمانی الگویی است از ارزش ها و اعتقادات مشترک که به هنجارها و رفتارهای مشخصی می انجامد. بازشناسی ابعاد و شاخص های فرهنگ سازمانی در این نهاد می تواند به عنوان الگویی در سایر سازمان های عرفی با ماهیت علمی و فرهنگی مورد بهره برداری قرار گرفته و در ارتقای کارآمدی شهر اسلامی مؤثر واقع گردد. روش تحقیق از نظر ماهیت داده ها از نوع روش ترکیبی اکتشافی است زیرا ابتدا با توجه به مصاحبه های انجام شده و استخراج داده های کیفی و رسیدن به ابعاد الگو، کیفی و پس از آن با توجه به بهره گیری از روش پیمایشی، کمّی است. یافته های پژوهشی به درستی ابعاد و شاخص های فرهنگ سازمانی را معین نموده و نقاط ضعف و قوت سازمانی را آشکار می سازد و راه را برای برنامه ریزی های دقیق تر آینده هموار می نماید.

واژگان کلیدی

شهر اسلامی، سازمان اسلامی، فرهنگ سازمانی، شاخص ها، جهاد دانشگاهی،