زمستان   1389 - شماره (2)

ماهیت اجتماعی شهر اسلامی   

نویسندگان:

احمد پوراحمد استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول Apoura@ut.ac.ir)

سیروس موسوی دانشجوی دكتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

صفحات از: 1 - 12

 تعداد بازدید:  494    تعداد دانلود:  121

چکیده

شهر اسلامی مفهومی برای معرفی شهرهایی متأثر از فرهنگ و آموزه های دینی و ارزش های اسلامی است. برای شناخت آثار كالبدی، فضایی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی دین اسلام بر شهرها و تبیین الگویی برای تمایز این شهرها از سایر شهرهای جهان، بررسی ها و تحقیقات متعددی انجام و تحلیل های گوناگونی ارائه شده است. در بخشی از این تحقیقات، گرچه گرایش های معمارانه و فضایی در بررسی شهرهای اسلامی بیشتر دیده می شود، اما مسائل اجتماعی شهرها نیز مورد توجه بوده اند. ماهیت اجتماعی شهر اسلامی بیانگر ویژگی های اجتماعی جوامع شهری در قلمرو حاكمیت دین اسلام و ارتباط آنها با آموزه های دینی اسلامی است. در این مقاله با مرور منابع مختلف و معتبر در زمینه شهر اسلامی، ویژگی های اجتماعی مورد توجه محققان و تحلیل گران استخراج و مقایسه ای تطبیقی با شهر غربی مورد نظر ماکس وبر انجام می شود. داده های مورد نیاز در این تحقیق به روش اسنادی گردآوری شده اند.

واژگان کلیدی

شهر اسلامی، ماهیت اجتماعی، همبستگی اجتماعی، اداره شهر اسلامی،