پاییز   1391 - شماره (9)

تحلیلی بر آسیب های وارده بر معبد آناهیتا كنگاور   

نویسندگان:

علی اكبر حیدری استادیار دانشگاه هنر (نویسنده مسئول heidari@art.ac.ir)

صفحات از: 59 - 72

 تعداد بازدید:  354    تعداد دانلود:  31

چکیده

بنای تاریخی موسوم به «معبد آناهیتا» در كنگاور بی شك از عظیم ترین بناهای سنگی ایرانِ پیش از اسلام است. به دلیل گذشت زمان و حوادثی كه در طول تاریخ رخ داده است، آثاری بر كالبد این بنا پدید آمده كه موجب شده بسیاری از بخش های حیاتی و كلیدی آن از بین برود. این مقاله در پی آن است تا بر اساس یافته های باستان شناسی، منابع مكتوب موجود، مطالعات میدانی و بررسی های سازه ای نگارنده و پژوهشی كه در این راستا انجام گرفته، در ابتدا با اشاره ای به مبدأ زمانی ساخت بنای تاریخی معبد آناهیتا در كنگاور و مروری بر وضعیت کالبد معماری آن؛ بر اساس یافته های کنونی باستان شناسی و پژوهش های میدانی انجام شده، وضعیت سازه ای بنا را از نظر عملکرد و ایستایی بررسی نموده و در ادامه به آسیب شناسی سازه ی معبد و مصالح به کاررفته در آن بپردازد. هدف نهایی این مقاله، بررسی آسیب شناسی بنای معبد آناهیتا در گذر زمان است که تحلیلی پیرامون عوامل متعدد تخریب این بنا در ابعاد معماری، سازه ای، ژئوتکنیکی، محیطی، غیرمحیطی و نظایر آن خواهد بود. در پایان، نتیجه گرفته می شود که عوامل متعددی از قبیل نبود دانش ساخت و قرار گرفتن در محیطی با عوارض طبیعی متعدد از قبیل پرآبی و زلزله، دست به دست هم داده اند تا این بنای باستانی به مرور زمان تخریب شود.

واژگان کلیدی

معبد آناهیتا، کنگاور، تخریب، آسیب شناسی، سازه.