پاییز   1389 - شماره (1)

نقش الگوهای شهرسازی سنتی در شهرسازی مدرن شهر یزد   

نویسندگان:

علی شماعی دانشیار دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران (نویسنده مسئول shamaiali@yahoo.com)

صفحات از: 93 - 106

 تعداد بازدید:  524    تعداد دانلود:  85

چکیده

بررسی‌های صورت گرفته طی چند دهۀ اخیر مشخص می‌سازد كه رشد بی‌رویه شهر یزد موجب چالش‌هایی بین شهرسازی سنتی و مدرن شده است. مهم‌ترین این چالش‌ها، رشد و گسترش ناموزون و نامتعادل شهری و گسست سازمان فضایی شهر، زمین‌های رهاشده در حریم شهر، عدم‌تناسب سرانه‌ها و تراکم‌های نامناسب شهری، عدم‌انطباق و سازگاری با اوضاع جغرافیایی، کاهش امنیت و ایمنی درمحله‌های شهر، افزایش هزینه‌های حمل و نقل شهری و مقرون به صرفه نبودن تأسیسات و تجهیزات زیربنایی در بعضی از بخش‌های شهری، از جمله مهم‌ترین این مسائل است. هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل الگوی شهر سازی شهر یزد و نقش الگوهای سنتی در شهرسازی مدرن و بومی‌سازی الگوهای مدرن با فرهنگ ایرانی- اسلامی است. در این پژوهش از روش‌های تحقیق توصیفی- تحلیلی، کیفی- میدانی، پیمایشی و تاریخی به کمک مدل هلدرن و توزیع چارکی بهره گرفته شده است. نتایج حاصله از این پژوهش مشخص می‌سازد, شهرسازی سنتی و مدرن، برخلاف نظر بعضی از محققان نه‌تنها در تقابل و تضاد نیست، بلکه در روند دستیابی به بومی‌سازی و توسعۀ پایدار شهر مکمل یکدیگرند.

واژگان کلیدی

الگوهای شهرسازی، شهرسازی سنتی، شهرسازی مدرن، شهرسازی بومی، شهریزد،