تابستان   1391 - شماره (8)

راهبردهای نوسازی بافت فرسوده شهری تهران با استفاده از تکنیک AIDA   

نویسندگان:

عارف آقاصفری استادیار پژوهش جهاد دانشگاهى (نویسنده مسئول a_aghasafari@yahoo.com)

سیدحسین حاتمی نژاد دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، ایران

احمد پوراحمد استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

حسین کلانتری خلیل آباد استاد، گروه معماری و منظر شهری، تهران، جهاد دانشگاهی، تهران، ایران

هانی منصورنژاد دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس

جابر دانش مربی پژوهش پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماري جهاد دانشگاهی

سعیدرضا ابراهیمی کارگر عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت

صفحات از: 37 - 50

 تعداد بازدید:  530    تعداد دانلود:  40

چکیده

شهر تهران، به عنوان کلان شهر و هم به عنوان مركز كشور، از عملكردهای گوناگونی برخوردار است. نوسازی و مداخله در بافت مركزی این شهر، بسیار مخاطره آمیز، زمان بر، پیچیده و حسّاس است. این موضوع در دو دهة اخیر مورد توجّه برنامه ریزان و طرّاحان شهری قرار گرفته است. مداخله در بافت فرسودة شهر تهران، مسیر بهسازی و نوسازی آن را فراهم می سازد و با اجرای هر پروژة نوسازی یا بهسازی در گوشه ای از این بافت، موجب سرایت امواج نوسازی و بهسازی به سایر قسمت های بافت می شود. در این تحقیق كه با روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است، اطلاعات مورد نظر به صورت مشاهده، تصویربرداری، تهیّه نقشه های ضروری، تکمیل پرسشنامه های خانوار و کالبدی جمع آوری گردید و برای تحلیل آن ها، از مدل AIDA استفاده شده است. یافته ها و نتایج به دست آمده، بیانگر این مطلب است كه مردم در زمینه نوسازی به روش مشاركت مردمی(نوسازی مشاركتی) نقش بیش تری را می توانند نسبت به سایر عوامل داشته باشند. به بیان دیگر، برای تحقّق پذیری نوسازی، حضور و نقش مردم را باید مورد توجّه قرار داد.

واژگان کلیدی

نوسازی، بافت فرسوده، تهران. تكنیك AIDA .