بهار   1391 - شماره (7)

برنامه ریزی راهبردی، برای سامان دهی بازارهای سنّتی ایران (مطالعۀ موردی: بازار سنّتی تبریز)   

نویسندگان:

علی زنگی آبادی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

جابر علیزاده دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

بهزاد رنجبرنیا دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول Behzad_ranjbarnia@yahoo.com)

صفحات از: 13 - 26

 تعداد بازدید:  541    تعداد دانلود:  48

چکیده

معماری پوشیدۀ بازارهای شهری ایران، نتیجۀ تداوم تجربه های ارزش مندی است که انطباق با محیط و هم چنین انطباق با عملکردهای گوناگون بازار به وجود آمده اند. در این معماری تلاش بی نظیری برای ایجاد یکپارچگی و وحدت در فضاهای گوناگون بازار صورت گرفته است. نحوۀ اتصال فضاهای بزرگ و کوچک با محور اصلی بازار مجموعة به هم پیوسته، یکپارچه و منسجمی را پدید آورده است که در جهان بدیل ندارند. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است که به بررسی بازار تاریخی تبریز از جنبه های حفاظت و انسان ساخت، عناصر اجتماعی-اقتصادی، طرّاحی شهری، کاربرد اراضی توسعة محیط های بازار و امکانات دسترسی به بازار، از طریق تکنیک تحلیلی سوات پرداخته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بازار سنّتی تبریز ظرفیّت بالایی را برای توسعه و بهتر شدن دارد. نقاط قوّت و فرصت های این بازار بر نقاط ضعف و تهدیدهای آن برتری نسبی دارد، به صورتی که راهبرد برتر برای سامان دهی بازار تبریز از نوع راهبردهای تهاجمی است.

واژگان کلیدی

تکنیک سوات، برنامه‏ریزی راهبردی، بازار سنّتی تبریز،