پاییز   1389 - شماره (1)

بررسی نوسازی و بهسازی بافت فرسوده محله شهید خوب بخت (تهران)   

نویسندگان:

عارف آقاصفری استادیار پژوهش جهاد دانشگاهى (نویسنده مسئول a_aghasafari@yahoo.com)

سیدحسین حاتمی نژاد دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، ایران

احمد پوراحمد استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

محمدتقی رهنمایی دانشیار دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

مهدی عباس زاده استادیار دانشکده معماري ، دانشگاه تهران

حسین کلانتری خلیل آباد استاد، گروه معماری و منظر شهری، تهران، جهاد دانشگاهی، تهران، ایران

صفحات از: 59 - 72

 تعداد بازدید:  768    تعداد دانلود:  93

چکیده

شهر تهران، به عنوان یک کلانشهر و هم به عنوان مركز كشور، از عملكردهاي گوناگوني برخوردار است . نوسازی و مداخله در بافت مركزي اين شهر، بسيار مخاطره آميز، زمان بر، پيچيده و حساس است. اين موضوع در دو دهة اخير مورد توجه برنامه‌ريزان و طراحان شهري قرار گرفته است . مداخله در بافت فرسوده شهر تهران، مسير بهسازي و نوسازي آن را فراهم مي‌سازد و با اجراي يك پروژة نوسازي يا بهسازي در گوشه‌اي از اين بافت، موجب سرايت امواج نوسازي و بهسازي به ساير قسمت‌هاي بافت مي‌شود. هدف از تهیّه اين مقاله، ارائه» راهبردهاي بهسازي و نوسازي در بافت فرسوده محلّه شهيد خوب‌بخت» بوده که با روش نوصیفي ـ تحلیلي انجام گرفته است . در این تحقیق، اطلاعات مورد نظر به صورت، مشاهده، تصویربرداری، تهیه نقشه های ضروری، تکمیل پرسشنامه خانوار و کالبدی جمع آوری گردید و برای تحلیل آنها، از مدل SWOT استفاده شده است. یافته ها و نتايج بدست آمده، بیانگر این مطلب است كه نقش عوامل بيروني در بهسازي و نوسازي بافت فرسوده این محلّه، بیشتر و شديدتر از نقش عوامل موجود در درون محلّه مذکور است.

واژگان کلیدی

نوسازي، بهسازي، بافت فرسوده، محلّه شهيد خوب بخت، تهران،