زمستان   1390 - شماره (6)

ابزارهای پیام رسانی معنوی در معماری مسجد با تأکید بر نقش ایدئولوژی اسلامی   

نویسندگان:

سیدمحمد کاظمی عضو هیأت علمی گروه معماری دانشكده هنر جهاد دانشگاهی یزد (نویسنده مسئول )

حسین کلانتری خلیل آباد استاد، گروه معماری و منظر شهری، تهران، جهاد دانشگاهی، تهران، ایران

صفحات از: 41 - 46

 تعداد بازدید:  387    تعداد دانلود:  57

چکیده

مکتب و اندیشه اسلامی حامل پیام بندگی در محضر خالق هستی است. کشف حقیقت که آبشخور فطرت بوده و در انسان نهادینه شده است، بستر کمال گرایی انسان را مهیا می کند. طرح مایة کمال گرایی را در هنر عبودیّت می توان جستجو کرد و هنرمند مسلمان اندیشة خویش را برای بیان این حقیقت به کار برده است. هنر و معماری اسلامی سعی نموده است توسط هنرمندان دانش و بینش محور، کشف صورت پدیده ها را به منصه ظهور گذارد و خلاقیّت هنری را در ترویج اندیشه مادی و معنوی به کارگیرد. هدف از این پژوهش، تمرکز بخشیدن به نیروها و امکانات موجود برای تبلیغ اندیشة عینی و عملی هنر معنوی است که در معماری مسجد توسط معماران به منصة ظهور رسیده است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است و با مطالعة منابع کتابخانه ای و میدانی اطلاعات گردآوری شده، بررسی و تحلیل گردیده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد که بهره مندی از ویژگی های معنایی برای طرّاحی معماری مسجد در پیام رسانی توحیدی مؤثّر است و بستر مناسبی را برای ادراک مخاطب و تبلیغ اندیشة معنوی مهیّا می سازد.

واژگان کلیدی

فطرت، پیام رسانی، هنر معنوی، معماری مسجد،