پاییز   1389 - شماره (1)

عوامل پیدایش ناامنی در شهرها از منظر اسلام   

نویسندگان:

حمیدرضا صارمی استاديار گروه شهرسازي دانشکده هنر و معماري دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران (نویسنده مسئول saremi@modares.ac.ir)

مسعود صارمی کارشناس ارشد پژوهشگري اجتماعی

صفحات از: 45 - 58

 تعداد بازدید:  483    تعداد دانلود:  77

چکیده

امنيت بستر تجلی همه نعمت‌های زندگی است. هر گاه امنيت از ميان برود، ساير مسائل رفاهى و مواهب مادى و معنوى نيز به خطر خواهد افتاد، در يك محيط ناامن امکان زندگى توام با سربلندى و آسودگى فكر، تلاش و كوشش، براى پيشبرد هدف‌هاى اجتماعى وجود ندارد. دین اسلام به موضوع امنیت به‌ عنوان یک اصل مهم در زندگی نگاه کرده و سایر مسائل را منوط به امنیت کرده است. در این راستا مهمترین اصل شهرنشینی امنیت است. البته ظهور شهر امن در حذف ناامنی از شهر است. مقابله با ناامنی در شهر بدون شناخت علل پیدایش آن، امکان پذیر نیست. تحولات و پیشرفتهای علمی در چند سده گذشته برای امنیت بخشی به زندگی شهروندان در شهرها موفقیت زیادی نداشته ‌است. افزایش بلایای طبیعی و ناامنی های اجتماعی در دهه گذشته نشاندهنده ناتوانی انسان در برخورد با این ناامنی هاست. در این پژوهش نظریه جدیدی با استناد به مبانی متقن اسلام بیان گردیده که تغییرات اجتماعی زمینه ساز تغییرات طبیعی بوده و منشأ همه ناامنی های طبیعی و غیر طبیعی در رفتارهای اجتماعی انسان قرار دارد، که برخی از این رفتارها با استناد به منابع دینی بیان گردیده است.

واژگان کلیدی

امنیت، تحولات اجتماعی، ناامنی در شهرها،