پاییز   1390 - شماره (5)

بررسی و تحلیل طرح های کاربندی به کاررفته در تیمچه های بازار تبریز   

نویسندگان:

حسن ستاری ساربانقلی استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز (نویسنده مسئول sattari@iaut.ac.ir)

امیر جدایی دانشجوی كارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، گروه معماری، تبریز، ایران

صفحات از: 29 - 46

 تعداد بازدید:  568    تعداد دانلود:  50

چکیده

این مقاله درصدد بررسی و تحلیل طرح های کاربندی به کاررفته در تیمچه های بازار سنّتی شهر تبریز است. روش پژوهش بر مبنای مطالعه پیمایشی و جمعیّت آماری مشتمل بر22 تیمچة بازار سنّتی شهر تبریز بوده است که پنج تیمچه به دلیل عدم استفاده از طرح کاربندی و تجدید بنای کلّی طرح ساختمان آن، از جمعیّت آماری کنار گذاشته شده و نمونه گیری از 17 تیمچة باقی مانده صورت گرفته است. به دلیل ثبت جهانی بازار سنّتی شهر تبریز و مطالعات پژوهشی بر آثار معماری سنّتی ایرانی، چنین پژوهشی الزامی به نظر می رسد. نتایج حاصل از پژوهش، بیانگر آن است که بیش ترین استفاده از زمینة مستطیل در طرح ساختار کاربندی تیمچه ها صورت گرفته است. تعداد کاربندی های 16 ضلعی در انواع مختلف، بیش تر از کاربندی های سایر اضلاع است و در سردر تیمچه ها اغلب از نیم کاربندی های20 ضلعی استفاده شده است. از سایر کاربندی ها با ساختار 6، 8، 10، 12، 14، 20، 24 و 28تایی حداقل یک نمونه به کار برده شده است. امّا در هیچ دو تیمچه ای از یک طرح یکسان استفاده نگردیده است.

واژگان کلیدی

کاربندی، تیمچه، بازار، تبریز،