تابستان   1390 - شماره (4)

بازشناسی پیوند مدرسه علمیه و مصلا در معماری مدرسه مصلای یزد   

نویسندگان:

سیدمحمد کاظمی عضو هیأت علمی دانشگاه علم و هنر جهاددانشگاهی، یزد (نویسنده مسئول smkazemi59@gmail.com)

صفحات از: 89 - 100

 تعداد بازدید:  182    تعداد دانلود:  28

چکیده

در گستره معماری ایران، پیوند علم و دین را می توان در برپایی بناهای عام المنفعه به ویژه ساخت مدارس علوم دینی دانست. مدرسه مصلا از بناهای تاریخی حال حاضر یزد است كه گسترش شهر و تحولات اجتماعی دهه های اخیر باعث کمرنگ شدن کاربری آن شده است. این تغییر با ایجاد مدرسه در وضعیت معماری بنا، صورت گرفته است. هدف اصلی در این پژوهش بررسی و تبیین الگوی ایرانی- اسلامی از مدرسه و مصلا در معماری بومی یزد است. دستیابی به آموزه های معماری بنای مصلای یزد و امکانی که بنا در هم سوسازی و پیوند مصلا با مدرسه فراهم نموده است، مورد واکاوی قرار خواهد گرفت. در پژوهش حاضر، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی بوده و بر اساس داده ها و اطلاعات حاصل از مطالعه منابع کتابخانه ای، میدانی و اسناد تاریخی مربوطه سعی گردیده داده ها و اطلاعات گردآوری شده، بررسی و تحلیل گردد. نتیجه حاصل از این پژوهش، مشخص می سازد، که پیوند و همسو شدن ساحت علم و دین، سنت فکری معماری اسلامی را احیاء نموده و در برپایی و ادامه حیات آن، تأثیرگذار بوده است. همچنین این امکان را فراهم خواهد ساخت که با تغییر و تحولات دوره های تاریخی بتوان از ظرفیت ها و قابلیت های ذاتی آن در حفظ و زنده سازی ارزش های مادی و معنوی بهره مند گردید. ضرورت هم اندیشی مهندسان، معماران و عالمان علوم دینی در طراحی، احیاء و ایجاد مدارس علوم دینی و مصلاهای شهری از نتایج دیگر تحقیق است.

واژگان کلیدی

بازشناسی، مصلا، مدرسه مصلا، آموزه های معماری،