تابستان   1390 - شماره (4)

کیفیّت حضور در میادین شهری با تأکید بر نمونه های سنّتی ایران   

نویسندگان:

جابر دانش مربی پژوهش پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماري جهاد دانشگاهی (نویسنده مسئول danesh@icas.ir)

امیر طیبی پژوهشگر پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری

صفحات از: 71 - 80

 تعداد بازدید:  275    تعداد دانلود:  30

چکیده

در فضاهای شهرهای ایران که در طول سالیان متمادی تحت تأثیر آموزه ها و الگوهای فکری و هنری اسلام شکل گرفته اند، می توان عوامل فرمی و معنایی را در کنار کیفیات مرتبط با فعالیّت ها و رفتارهای انسانی، از عوامل اصلی شکل دهنده آن ها دانست. در این میان، میادین شهری به عنوان مهم ترین ظرف فضایی زندگی جمعی در فضای باز شهرها، نقش بسیار والایی در جذب مردم و حضور آن ها و نیز ارتقای کیفیت حضور انسانی در شهرها داشته اند. این با اتخاذ رویکردی تحلیلی به ادبیات این موضوع و با تحلیل ساختاری مفاهیم و اجزای موضوع، چکیده این مباحث را در تبیین رابطة میان سه گانة فضای شهری(میدان)، حضور انسان و شهر سنتیِ ایرانی بیان کرده و اصول حاکم در شکل گیری میادین را مورد تاکید قرار داده است. گفتنی است ارائه و گزینش این مطالب به نحوی است که به راه کارهای تجویزی در این موضوع نزدیک باشد. اگرچه در این نوشته به ارائه راهبرد و سیاست در زمینة حضور انسانی در میادین شهری پرداخته نشده، لیکن زمینه ها و محورهایی برای این امر فراهم شده است.

واژگان کلیدی

حضور انسانی، میدان، شهر سنّتیِ ایرانی، فضای شهری،