تابستان   1390 - شماره (4)

پدیده های بدیع معماری ایران از نیمة قرن اوّل هجری تا دورة ایلخانی   

نویسندگان:

حسین زمرشیدی دانشیار دانشگاه شهید رجایی (نویسنده مسئول )

صفحات از: 49 - 58

 تعداد بازدید:  352    تعداد دانلود:  44

چکیده

پدیدة معماری خشتی مسجد فهرج یزد از اواخر نیمة قرن اوّل هجری باقی مانده است كه در عین سادگی با اصول كامل، تا امروز پایدار و مورد استفادة معنوی بوده است. بنای بی همتای مقبرة سلطان اسماعیل سامانی نیز از بارزترین اثر هنر ایران زمین است كه از ارزش های هنر آجركاری قرن سوم حكایت دارد. آثار به جا مانده از دورة سلجوقیان گویای خلاقیّت، ابتكار، علم و هنر و در مجموع اجرای بدیع ترین آثار گوناگون برای ایران زمین است. از این آثار به میل مناره ها و برج مقبره ها و ...، كه ارزش های والای اجرایی و هنری دارند، می توان اشاره كرد. دورة ایلخانی دورة بازسازی های همه جانبه برای سراسر ایران و سپس خلق آثار بسیار شگرف و منحصر به فرد است كه در مواردی علم معماری با علم ریاضی و مكانیك پیوند خورده و بدیع ترین آثار جهانی را توسط معماران و سازندگان با ذوق و با ایمان به وجود آورده است؛ آثاری كه بنیان معماری ایران گردیده است.

واژگان کلیدی

مسجد فهرج یزد، مقبرة امیراسماعیل سامانی، كاشی سلطان سنجری، رصدخانة مراغه، منار جنبان،