تابستان   1390 - شماره (4)

برنامه ریزی شهری در جهت ارتقای هویّت ایرانی ـ اسلامی زنان با تأکید بر نقش محلّه های شهری   

نویسندگان:

لیلا سلطانی دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول L_Soltani1384@yahoo.com)

علی زنگی آبادی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

مهین نسترن استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه هنر اصفهان

صفحات از: 29 - 36

 تعداد بازدید:  421    تعداد دانلود:  52

چکیده

محلّه به عنوان یکی از مهم ترین عوامل هویّت ساز شهری در گذشتة ایران، محیطی مطلوب را برای شهروندان فراهم می ساخت. در این میان سرنوشت زنان ایرانی به دلیل شرایطی ویژه، به گونه ای عمیق تر با محلّه های شهری در هم گره خورده است. با این حال، در بررسی سیر تاریخی عملکرد محلّه های شهری، فرآیند رو به افولی دیده می شود. چرا که عملکرد این کانون ها به تدریج تضعیف شده است. زنان برخلاف گذشته از برنامه های شهری حذف شده و شهرها به محیطی کاملاً مردانه تبدیل شده اند. حتّی برنامه ریزی شهری جدید نیز از عهدة رفع تضادهای عمیق موجود در شهرها بر نیامده است. این مقاله، حاصل پژوهشی است كه با استفاده از روش تحلیل محتوا، فرآیند هویّت محلّه ای را از گذشته تا امروز ردیابی و جایگاه برنامه ریزی شهری جدید در تقویّت هویّت محلّه ای و جلب رضایت زنان را بررسی كرده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد كه برای بهبود وضع موجود، توجّه به الگوی بومی این سرزمین در ساختار شهرها بسیار ضرورت دارد. همچنین، ایجاد کانون های مشارکتی زنان برای فعّال سازی محیط فیزیکی شهر، ایجاد و تقویت نظام محله محور در ارائة خدمات شهری و احیای فضاهای عمومی در محلّه ها، بسیار مؤثّر خواهد بود.

واژگان کلیدی

محلّه، هویّت محلّه ای، زنان، برنامه ریزی شهری،