بهار   1398 - شماره (35)

نقش عوامل موثر گردشگری فرهنگی در توسعة کارآفرینی شهر میراث جهانی یزد   

نویسندگان:

مهدی باصولی دانشجوی دکترای مدیریت گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران

سید سعید هاشمی دانشیار، عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی (نویسنده مسئول Hashemi@usc.ac.ir)

محمدحسین ایمانی خوشخو دانشیار، عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی

سید حبیب الله میرغفوری دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه یزد

صفحات از: 79 - 90

 تعداد بازدید:  158    تعداد دانلود:  97

چکیده

پدیدۀ گردشگری به دلیل ویژگی‌های منحصر به‌فردی که دارد، زمینۀ بسیار مناسبی برای ورود کارآفرینان است؛ با این وجود، به موضوع کارآفرینی گردشگری کمتر پرداخته شده و مدل‌های توسعۀ کارآفرینی در گردشگری به‌صورت معدودی مورد بررسی قرار گرفته است. این امر در مورد گونه‌های مختلف گردشگری، اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند؛ به‌خصوص گردشگری فرهنگی که یکی از دیرپاترین و گسترده‌ترین گونه‌های گردشگری است. برای تدوین مدل توسعۀ گردشگری فرهنگی، ابتدا باید عوامل مؤثر بر توسعۀ کارآفرینی گردشگری را شناخته و روابط آنها را با هم بررسی نمود. جامعۀ آماری این مطالعه که با هدف بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی گردشگری فرهنگی و شدت روابط بین این عوامل، انجام شده، مالکان و شاغلان کسب‌وکار گردشگری، نخبگان دانشگاهی و فعالان بخش دولتی و خصوصی گردشگری در شهر میراث جهانی یزد بوده‌اند. در مرحلۀ اول با استفاده از بررسی ادبیات نظری و مطالعۀ عمیق منابع، مصاحبۀ نیمه ساختار یافته با خبرگان و انجام روند نظریۀ داده‌بنیاد، عوامل و مؤلفه‌های مؤثر بر توسعۀ کارآفرینی شناسایی شده و در مرحلۀ دوم به منظور بررسی روابط علی و شدت روابط آنها، از روش نگاشت‌شناختی فازی1 (FCM) استفاده شده است. بر اساس بررسی انجام پذیرفته سه عامل رفتاری، ساختاری و بسترها و شرایط محیطی بر توسعۀ کارآفرینی گردشگری فرهنگی مؤثر بوده و عامل رفتاری بیشترین شدت رابطه را با متغیر توسعۀ کارآفرینی گردشگری فرهنگی دارد. علاوه ‌بر این مشخص گردید هر یک از عوامل مذکور با یکدیگر نیز رابطه داشته و برهم تاثیر می گذارند و از این طریق نیز می‌توانند بر متغیر توسعۀ کارآفرینی گردشگری فرهنگی اثرگذار باشند.

واژگان کلیدی

توسعۀ کارآفرینی، گردشگری فرهنگی، عوامل مؤثر و نگاشت‌شناختی فازی