بهار   1398 - شماره (35)

تدقیق نماگرهای مسکن شایسته از دیدگاه مکتب اسلام   

نویسندگان:

مسلم ضرغام فرد دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

ابوالفضل مشکینی دانشیار دانشکده علوم انسانی، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، ایران (نویسنده مسئول Meshkini@modares.ac.ir)

احمد پوراحمد استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

بنیامینو مورگانتی استاد دانشکده مهندسی، گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشگاه باسلیکاتا، ایتالیا

صفحات از: 33 - 46

 تعداد بازدید:  203    تعداد دانلود:  88

چکیده

شهر اسلامی یکی از قدیمترین مفاهیم در مطالعات تاریخ و فرهنگ است. شهر اسلامی دارای عناصر متعددی بوده که یکی از مهم‌ترین آنها خانه/مسکن است. دین اسلام حد اعلای پدیده‌های مرتبط با انسان را مد نظر دارد، لذا در ساخت‌وساز مسکن نیز شایسته و مناسب بودن آن همواره مورد تأکید بوده است. در این پژوهش مفهوم «مسکن شایسته اسلامی» برای نخستین بار در متون پژوهشی به کار گرفته می شود. مسکن شایسته، موضوعی است که در محافل علمی خارج از ایران مورد توجه قرار گرفته، اما در ایران هنوز اصولی برای آن تعریف نشده است. هر چند در مکتب اسلام اصول کلی برای ساخت یک مسکن شایسته وجود داشته لیکن در دوره مدرن این مهم مورد غفلت واقع گردیده است. از این منظر، پژوهش حاضر با به کارگیری یک روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از تحلیل محتوای کیفی متون اسلامی و تطبیق آنها با یکدیگر درصدد استخراج و دسته‌بندی نماگرهای زمینه‌ساز مسکن شایسته اسلامی است. نتیجه این پژوهش دستیابی به 27 نماگر است که می تواند در ساخت و سازهای اینده مد نظر قرار گیرد.

واژگان کلیدی

نماگرهای مسکن شایسته، مسکن شایسته اسلامی و مکتب اسلام