پاییز   1396 - شماره (29)

ارائة فرایند طرّاحی شهری بهینة پیاده‌راه‌ها از طریق تحلیل تطبیقی تجارب داخلی و بین‌المللی مطالعة موردی: خیابان بروارد امریکا، خیابان جرج استرالیا، خیابان صف و بلوار درختی ایران   

نویسندگان:

علیرضا صادقی استادیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، ایران (نویسنده مسئول arsadeghi@shirazu.ac.ir)

مسعود دادگر عضو هیأت علمی گروه پژوهشی معماری و منظر شهری پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی

علی پورجعفر دانشجوی دکتری شهرسازی دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

نگین نشاط عفتیان کارشناسی ارشد طرّاحی شهری دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

صفحات از: 21 - 36

 تعداد بازدید:  399    تعداد دانلود:  118

چکیده

موقعیّت و شرایط هر پروژه پیاده‌راه‌سازی فرایند برنامه‌ریزی و طرّاحی شهری مختص به خود را می‌طلبد، اما وجود تفاوت‌های ساختاری کلان در فرایند پروژه‌هایی که از یک جنس هستند، چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد. از این ‌رو، هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه الگویی بهینه برای فرایند برنامه‌ریزی و طرّاحی شهری پروژه‌های پیاده‌راه‌سازی (شامل گام‌های فرایند و روشهای قابل‌استفاده در هر گام) در کشور است. روش تحقیق پژوهش، تطبیقی (مقایسه‌ای) است و از طریق آن تلاش شده‌ است با شناخت، مقایسه و ارزیابی کیفی ابعاد و گام‌های مختلف فرآیند پیاده‌راه‌سازی نمونه‌های موردی داخلی و بین‌المللی، هدف اصلی تحقیق محقّق شود. پروژه‌های موفق پیاده‌راه صف (سپهسالار) و خیابان درختی در ایران، خیابان بروارد در آمریکا و خیابان جرج در استرالیا، نمونه‌های موردی این تحقیق هستند. موقعیّت مکانی، تنوّع محل قرارگیری، بازه زمانی اجرای پروژه و دسترسی به فرایند جامع طرّاحی شهری ازجمله دلایل انتخاب این نمونه‌ها است. نتیجة حاصل از این پژوهش، تبیین فرایند برنامه‌ریزی و طرّاحی شهری پیاده‌محور در دو سطح چشم‌انداز‌سازی و عملیاتی‌سازی است. گام‌های اصلی فرایند پیشنهادی در مرحله چشم‌انداز‌سازی شامل تبیین چشم‌انداز یا هدف اولیه، مشخّص کردن قلمرو مطالعات و تدوین راهبرد‌ها، شناخت، تحلیل و تدوین چشم‌انداز یا هدف نهایی است. در مرحله عملیاتی‌سازی گام‌های اصلی فرایند پیشنهادی عبارت‌اند از تدوین اهداف خرد، تبیین سیاست‌ها و اهداف عملیاتی، مشخّص نمودن تشکیلات و مدیریت اجرا و مشارکت و ارائه دستور کار.

واژگان کلیدی

خیابان، پیاده‌راه (خیابان پیاده‌محور)، فرایند طرّاحی شهری