بهار   1390 - شماره (3)

سطح بندی شهر در كلام پیامبر اسلام (ص)   

نویسندگان:

حسن ستاری ساربانقلی استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز (نویسنده مسئول sattari@iaut.ac.ir)

صفحات از: 47 - 56

 تعداد بازدید:  322    تعداد دانلود:  62

چکیده

مقالة حاضر با هدف بررسی مفاهیم شهری به كار رفته در گفتار حضرت رسول اكرم (ص) و امكان به كارگیری و دسته بندی آن برای شهرهای معاصر تدوین شده است. برای بررسی گفتار حضرت رسول اكرم (ص) در تحلیل متون، به كتاب نهج الفصاحه كه گردآوری كلام پیامبر است، استناد گردیده است. با بررسی تمامی احادیث این كتاب كه شامل 3224 حدیث است، 96 حدیث مرتبط با شهر و شهرسازی و مباحث مطرح شده در فضاهای شهری تشخیص داده شد. سپس با استفاده از روش تحلیل محتوا برای رتبه بندی مفاهیم مرتبط با حوزه های شهری مورد استفاده و استناد قرار گرفت. بر مبنای میزان توجّه و تكرار مفاهیم حاصله در كلام پیامبر اسلام (ص) در نهج الفصاحه در مورد مباحث مرتبط با شهر و فضاهای زیستی، نه سطح مختلف مشخّص گردید. بیش ترین تكرار معیار مورد سفارش در كلام پیامبر مشتمل بر اهمّیّت و سفارش به همسایه و روابط همسایگی در فضاهای زیستی است. سطح بندی اهمّیّت معیارها و آموزه های مورد تأكید پیامبر در فضاهای شهری، می تواند راه گشای توجّه و عنایت افزون تر حوزه های مرتبط با مباحث شهری به این مباحث گردد.

واژگان کلیدی

شهر، حضرت رسول اکرم (ص)، شهرسازی، نهج الفصاحه، روابط همسایگی،