زمستان   1395 - شماره (26)

بررسي شناخت عوامل زمينه گرا در کالبد خانه ها و بافت کهن سنندج (با نگاهي به ويژگي هاي عمارت وکيل الملک)   

نویسندگان:

المیرا بهمنی دانشجوي کارشناسي ارشد معماري، دانشگاه آزاداسلامي واحد همدان

محمدمهدی گودرزی سروش استاديار گروه معماري، دانشکده هنر و معماري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان، همدان، ايران (نویسنده مسئول goodarzisoroush@gmail.com)

محمد ابراهیم زارعی دانشیار گروه باستان شناسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

صفحات از: 55 - 70

 تعداد بازدید:  430    تعداد دانلود:  84

چکیده

بافت هاي کهن، داراي گنجينه اي بي بديل و ارزش مندي هستند که مي توان با نگرشي نو به احيا و شناخت عوامل مهمي از جمله زمينه گرايي درآن ها پرداخت، تا عرصة حضور معماري غني ايراني را به چالش کشيد، و نهايتاً به بازنشاندن مؤلّفه هاي معماري گذشته و تلفيق آن ها با معماري معاصر دست يافت. روش تحقيق پژوهش حاضر توصيفي، تاريخي- تحليلي است که مبتني بر بررسي هاي ميداني و مطالعات کتابخانه اي است. هدف اين نوشتار، دست يافتن به عوامل زمينه گراي معماري، همانند دوره هاي پيشين و پرداختن به اصول و مؤلّفه هاي طراحي معماري آن ها و ارائه فضاهايي در تطبيق با کالبد زندگي امروزي است که مي تواند تداوم و پيوند بين گذشته و حال را ممکن سازد. به همين منظور تحقيق حاضر در جهت ارائه مؤلفه هاي معماري استان کردستان نمونه هاي ارزشمندي در دوره مشخصي را مورد بررسي قرارداده و در ادامه، عمارت وکيل را که ازآثار دوره قاجاري است مورد مطالعه قرار داده که در آن اصول معماري ايراني، بوم گرايي و درونگرايي کاملاً مشهود است. مساله اصلي پژوهش حاضر اين است كه، چگونه مي توان با توجه به ويژگي هاي معماري مناطق کردنشين و تأثيرات زمينه اي و فرهنگي که در ساخت خانه هاي اين مناطق تأثير گذاشته است و به بازآفريني و شناخت ويژگي هاي اين مناطق پرداخت؟ با توجه به معماري بومي خانه هاي سنندج مي توان بوسيله مؤلّفه هاي زمينه گرايي به بازتوليد و احياي اصول و معيارهاي خانه هاي آن دست يافت، همچنين در دوره معاصر ارائه معماري در بافت قديم مبتني بر ارزش هاي مناطقي از شهر سنندج امکان پذير است. يافته هاي اين پژوهش حاکي از عوامل زمينه گرا در زمينه طبقات، پلان، جهت باد، جهت و فرم پلان، نورگيرها و غيره در کالبد خانه هاي سنندج است.

واژگان کلیدی

معماري زمينه گرا، خانه، بافت کهن سنندج، عمارت وکيل