زمستان   1394 - شماره (22)

تبیین معیارهای بومی سازی شاخص های مکانی فضای شهر خلاق با رویکرد ایرانی ـ اسلامی   

نویسندگان:

رضا مختاری ملک آبادی استادیار گروه جغرافیای دانشگاه پیام نور تهران

نفیسه مرصوصی دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه پیام نور تهران

اسماعیل علی اکبری استاد گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

داود امینی دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور تهران (نویسنده مسئول davoodamini1357@gmail.com)

صفحات از: 23 - 40

 تعداد بازدید:  632    تعداد دانلود:  218

چکیده

شهر خلاق نظریّه ای است که در چارجوب شکوفایی شهری مدنظر برنامه ریزان شهری قرار گرفته است. شهر خلاق به دانه ای در دل خاک تشبیه شده است که در صورت شکفتن باعث تحول عظیم در فضای شهری شده و موجب تسریع حرکت شهر به سوی جهانی شدن می شود. برای تحقق و شكوفایی شهر خلاق به بسترهای فرهنگی قوی نیازمند است تا خلاقیّت در فضای شهری بروز نماید. بنابراین شهرهایی که بن مایة فرهنگی قوی داشته باشند می توانند به زنجیره شهرهای خلاق جهانی پیوسته و بسترها را برای جهانی شدن مهیا سازند. از منظر جغرافیای فرهنگی شهرهای ایرانی با برخورداری و بهره مندی از جهان بینی و فرهنگ ایرانی اسلامی استعداد لازم برای خلاقیّت شهری را دارا هستند. در صورت فراهم بودن شرایط برای بالفعل شدن استعداد های بالقوة فرهنگی قطعاً شهرهای ایرانی قادر خواهند بود در رقابت با سایر شهرهای دنیا گام های مؤثری برای تحقق شهر خلاق ایرانی اسلامی بردارند. این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی نقش تعدادی از شاخص های مکانی فضایی در خلاقیت شهر ایرانی اسلامی می پردازد. با تحلیل صورت گرفته مشخّص شد جهان بینی اسلامی و فرهنگ ایرانی با سود بردن از منابع غنی اسلامی مثل قرآن کریم و احادیث و با بهره مندی از بسترها و استعدادهای غنی فرهنگ شهر و شهرنشینی ایرانی جوابگوی ظهور خلاقیّت در فضای شهر ایرانی و معرفی شهر خلاق ایرانی اسلامی در دنیا را داراست.

واژگان کلیدی

شهر، خلاقیّت، شهر خلاق، شهر خلاق ایرانی اسلامی، مکان و فضای شهری