تابستان   1394 - شماره (20)

ساختار فضایی شهر و احساس امنیّت در بین زنان (مطالعه موردی: ورودی مترو تجریش و پایانه جنوب تهران)   

نویسندگان:

لیلا فلاحتی عضو هیات علمی گروه مطالعات زنان، پژوهکشده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و فناوری (نویسنده مسئول Falahati@Iscs.ac.ir)

صفحات از: 61 - 74

 تعداد بازدید:  492    تعداد دانلود:  67

چکیده

امنیّت یکی از مهمترین مؤلّفه های شهر اسلامی و تضمین کنندة انسجام و پکیارچگی شهر است. در دو دهة اخیر گفتمان قدرت مندی در زمینة فضای عمومی شهری و نقش امنیّت شهری به ویژه برای گروه های آسیب پذیر هم چون زنان و کودکان گسترش یافته و مناسب سازی فضاهای شهری برای زنان به عنوان یکی از مهم ترین محورهای مدیریّت شهری مورد توجّه قرار گرفته است. در این پژوهش میزان احساس امنیّت زنان از تردد در فضای خارجی و داخلی ایستگاه های مترو تجریش و پایانه جنوب مورد بررسی قرار گرفته است. جمعیّت نمونه این مطالعه 375 نفر است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از مدل معادلات ساختاری تحلیل شده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد مشکلات کالبدی و وجود آسیب های اجتماعی در محدوده خارج از ایستگاه بر میزان احساس امنیّت اثر کاهنده داشته و امکانات امنیّتی داخل ایستگاه موجب تقویت احساس امنیّت می شود. ولی خدمات ایستگاه تأثیرمعناداری بر احساس امنیّت مسافران ندارد و بنابراین در توسعة فضاهای شهری توجّه به زیرساخت های بنیادین هم چون تأمین امنیّت نقش مهمی دارد. توجّه به ارتقای کیفیت فضای کالبدی خارج از ایستگاه ها و توسعة فضاهای مناسب تر برای حضور خانواده ها و ایجاد فضاهای قابل دفاع شهری از مهم ترین راهکارهای افزایش سطح امنیّت مورد بحث است.

واژگان کلیدی

زنان، شهر، احساس امنیت، ساختار فضایی شهر، شهر اسلامی.