زمستان   1389 - شماره (2)

برنامه ریزی كاربری اراضی شهـر بهاباد با اسـتفاده از الگوی تحلیل SWOT   

نویسندگان:

حسن حكمت نیا استادیار دانشگاه پیام نور (نویسنده مسئول drhekmatnia@yahoo.com)

صفحات از: 83 - 94

 تعداد بازدید:  463    تعداد دانلود:  55

چکیده

كاربری زمین شهری، جزو مفاهیم پایه و اصلی دانش شهرسازی و در واقع شالوده شكل گیری آن است و به اندازه ای اهمیت دارد كه برخی از برنامه ریزان شهری در كشورهای پیشرفته آن را مساوی با برنامه ریزی شهری می دانند. هدف از این مقاله تشریح انواع كاربری ها در سطح شهر بهاباد با توجه به مكان قرارگیری آنها و شناسایی كمبودهای این شهر از نظر كاربری های مورد نیاز و بررسی وسعت، سرانه، تراكم و پراكندگی هریك از آنها و نهایتاً ارائه الگوی توسعه آتی و راهكارهایی برای دستیابی به توسعه مطلوب است. روش تحقیق در این مقاله مبتنی بر رویكرد توصیفی ـ تحلیلی است كه برای تدوین چارچوب نظری تحقیق و مروری بر تحقیقات پیشین، از روش كتابخانه ای (اسنادی) بهره گرفته شد و نتایج با استفاده از تكنیك SWOT تحلیل گردید. یافته های تحقیق با توجه به وضع موجود شهر تا سال 1388 بیانگر این است كه بعضی از كاربری های شهر از نظر سرانه (به ازای هر نفر) و سطح (مسافت)، در وضعیت نامطلوب بوده و از سوی دیگر بعضی از كاربری ها از این نظر در جایگاه مطلوب و مناسبی قرار گرفته اند. این وضعیت بیانگر عدم تعادل و ناهماهنگی بین كاربری ها است كه از عدم دقت نظر كافی برنامه ریزان شهری در زمان تهیه آن ها ناشی می شود. بنابر این باید برنامه ریزان اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و جغرافیایی را در فرآیند برنامه ریزی كاربری در نظر داشت تا این فرآیند چه در مرحله تهیه توسعه پایدار و چه در مرحله اجرا به موفقیت بیانجامد.

واژگان کلیدی

برنامه ریزی، برنامه ریزی كاربری اراضی، شهر بهاباد، الگوی تحلیل SWOT